21. January 2021,
meniny má Vincent.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Aktuálne organizačné zmeny, ku ktorým došlo na základe Rozhodnutia o organizačnej zmene v organizácii

 

Od 1.4.2019 došlo k zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice, ktorou MZ SR obnovilo štatutárny orgán tvorený len jednou osobou. Novým riaditeľom Záchrannej služby Košice sa stal JUDr. Miroslav Boháč.

S účinnosťou od 01.05.2019 bol zrušený organizačný útvar Odbor riadenia techniky a prevádzky a pracovná pozícia námestník technicko – prevádzkový (Mgr. Juraj Sýkora, MPH, MBA), Odbor riadenia ekonomiky a manažmentu kvality, Tlačové oddelenie a pozícia hovorcu.

Dňom 02.05.2019 bol odvolaný z funkcie hlavný zdravotnícky záchranár (Mgr. Juraj Sýkora, MPH, MBA), hlavný lekár (MUDr. Ľubica Bajerovská, MPH) a odborný zástupca (MUDr. Peter Beluš).

Na pozíciu hlavného lekára a odborného zástupcu bol menovaný MUDr. Ladislav Neubert, MPH. Na pozíciu Hlavného zdravotníckeho záchranára je od 17.5.2019 menovaný Ing. Vladimír Hosa, MPH.

Maratónska ruka na srdce - verejná zbierna na AED

07.10.2018

https://www.cas.sk/clanok/750699/v-centre-kosic-umiestnili-pristroj-na-prvu-pomoc-zachranka-v-telefonnej-budke/

https://tivi.cas.sk/video/2518552/v-centre-kosic-umiestnili-defibrilator-zachranka-v-telefonnej-budke/

 

Záchrannej služby Košice realizovala projekt pod názvom "MARATÓNSKA RUKA NA SRDCE" spoločne s Maratónskym klubom MMM Košice a Edumed n.o.. Projekt stále ďalej žije a je zameraný na verejnej dostupnosti AED v miestach s väčším výskytom osôb v prvom slede dnes v meste Košice.
VEREJNÁ ZBIERKA NA AED "MARATÓNSKA RUKA NA SRDCE" prebehla v minulom roku 2017 počas podujatia MMM 2017 a jeho sprievodných programových dňoch. Zbierka má symboliku hlavne v maratóne, pretože aj uloženie a vybratie bodu pre použitie AED (telefónna búdka pri Urbanovej veži) úzko súvisí s maratónskou myšlienkou, miesto je vybrané v poslednom kilometri pred cieľom maratónu v dobehu už vyčerpaných bežcov.
Rok trvalo kým sme našli vhodné miesto umiestnenia, odsúhlasené pamiatkarmi, Mestom Košice a inými zainteresovanými inštitúciami.
Myšlienka dozrela konečne k realizácií a verejný defibrilátor nájde svoje miesto na starých dnes už nevyužitých telefónnych búdkach, ktoré boli inštalované na hlavnej ulici v Košiciach v 90 rokoch. Dnes majú funkciu už len súkromných reklamných plôch. Sme veľmi šťastní, že sme na konci a prvú z troch búdok s inštaláciou AED môžeme slávnostné odovzdať. Odovzdanie AED prístroja sa uskutočnilo 5.10.2018 o 19.00 hod. na hlavnej ulici pri Urbanovej veži pred kaviarňou „POGO“ (bývalý Adidas) a môže konečne slúžiť ľuďom.

Cieľ projektu a AED:
S rozvojom rýchle žijúcej spoločnosti, rastúcim stupňom stresu a nezdravým spôsobom života sa rapídne zvyšuje počet ľudí trpiacich tzv. civilizačnými ochoreniami, ako sú napr. vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, cukrovka či obezita. Tieto rizikové faktory majú výrazný vplyv na výskyt srdcovocievnych ochorení. V dôsledku náhlej poruchy elektrickej činnosti srdca - fibrilácie komôr srdca, na podklade akútneho infarktu myokardu či poruchy srdcového rytmu zomrie v Slovenskej republike odhadom 5 tisíc ľudí ročne, čo je asi 15 úmrtí denne. Komorová fibrilácia je stav náhleho zastavenia obehu, ktorý bez jedinej účinnej liečby - včasnej elektrickej defibrilácie pomocou prístroja a poskytovania neodkladnej resuscitácie vedie vždy k náhlemu úmrtiu.
Moderné spoločnosti a organizácie dnes bežne pracujú s riadením rizík. Významnou skupinou rizík sú však aj situácie spojené s ochranou života a zdravia. Košická Záchranka ako najstaršia Záchranná Služba na Slovensku s bohatou tradíciou sa výraznou mierou angažuje aj v tejto oblasti.
Účelom verejnej zbierky je program verejnej dostupnosti Automatizovaných Externých Defibrilátorov (AED) a ich aktívna implementácia na strategických priestranstvách a miestach s väčším výskytom osôb v meste Košice.
Projekt okrem organizácie verejnej zbierky zahŕňa aj realizáciu osvety a edukácie významu prvej pomoci, prezentácie neodkladnej resuscitácie detí a dospelých, ako aj systém technického zabezpečenia a údržby verejne dostupných AED.

Ako to funguje? Veľmi jednoducho. Totiž prístroj je plne automatický a v slovenčite dáva pokyny k postupu a oživovaniu osoby.

POMÔŽTE A TELEFONUJTE
Pristúpte k osobe, potrebuje Vašu pomoc
Oslovte ju, presvedčte sa či reaguje na Váš hlas a dotyk
Privolajte si zakričaním ďalších ľudí na pomoc
Zakloňte osobe hlavu, zdvihnite bradu a skontrolujte dýchanie
Ak osoba dýcha normálne ale nereaguje, uložte ju do stabilizovanej polohy na bok a volajte Linku tiesňového volania - číslo
155 112
Ak osoba nedýcha normálne a nereaguje, začnite s oživovaním
a volajte Linku tiesňového volania - číslo
155 112
Podajte informácie o tom čo sa stalo a kde sa nachádzate, telefón neskladajte, zapnite si hovor na hlasný odposluch a pokračujte podľa pokynov operátora
Požiadajte ľudí v okolí o prinesenie verejne dostupného AED

STLÁČAJTE HRUDNÍK
Obnažte hrudník osoby čo najviac ako je to možné
Kľaknite si k osobe z boku jej hrudníka, položte zápästnú časť Vašej ruky na stred hrudníka, dlaň druhej ruky položte na prvú, prepleťte a zamknite si navzájom prsty
Oboma rukami kolmo stláčajte neprerušovane hrudník osoby frekvenciou 100 až 120 krát za minútu do hĺbky 5 cm
Nebojte sa, silným stláčaním osobe neublížite, môžete len pomôcť
Ak ste trénovaný v resuscitácii, pridajte dva záchranné vdychy vždy po 30 stlačeniach hrudníka
Ak je to možné, striedajte sa v oživovaní po
2 minútach
Stláčanie hrudníka neprerušujte do príchodu záchrannej zdravotnej služby alebo do prinesenia AED

PODAJTE VÝBOJ – DEFIBRILUJTE
Ak máte k dispozícii verejne dostupný AED, zapnite ho a postupujte podľa hlasových pokynov prístroja

USMEJTE SA
Pokračujte v oživovaní aj pri príchode záchrannej zdravotnej služby až do pokynu záchranárov, ktorí vďaka Vám budú pokračovať v boji o život
Usmejte sa, Vaše ruky obnovili činnosť srdca a zachránili tak ľudský život
Stačí tak málo a Vaša pomoc znamená pre niekoho rozdiel medzi životom a smrťou...

 

 

 

Tlačová konferencia k Medzinárodného maratónu Mieru 2018.

02.10.2018

 

V poradí 95. ročník Medzinárodného maratónu mieru, ktorý sa uskutoční 7. októbra 2018, prináša množstvo osvedčených programových formátov i noviniek, ktoré dokreslia atmosféru tohto najväčšieho a najtradičnejšieho športového podujatia na Slovensku.

Maratón v Košiciach nie je iba o traťových rekordoch ale aj o zvládnutí hneď dvoch masových situácií. Prvá vzniká uvedením viac ako 13 000 bežcov do pohybu po tratiach MMM, druhá koncentráciou desiatok tisícok divákov, ktoré trate lemujú. Starostlivo vypracované postupy a plány v manuáloch MMM vychádzajú aj zo skúseností a doporučení partnerov zapojených do tejto činnosti. Či už sú to jednotlivé odborné útvary Krajského riaditeľstva policajného zboru, príslušníci Mestskej polície, Hasičského zboru v Košiciach alebo lekári a záchranári pod vedením členov Košickej záchranky, prepojení na jednotlivé nemocničné zariadenia na území mesta. Jednoznačnou snahou je, aby koordinácia všetkých súčastí tohto systému priniesla svoje ovocie v podobe minimalizácie rizík v oblasti zdravia a bezpečnosti. I dobrovoľnícka časť tejto zostavy , do ktorej patria napríklad aj študenti Ústavu športu UPJŠ, prechádza školeniami a kurzami tak, aby boli účinnými spojivkami v celej reťazi postov a stanovíšť na trati a v zázemí MMM.

Záchranná služba Košice zdravotnícky zabezpečuje toto krásne podujatie celkove 47 zdravotníkmi v 14 zdravotníckych bodoch a technicky 7 ambulanciami záchrannej zdravotnej služby v 8 zdravotníckych stanoch, ktoré strategicky rozmiestnených na maratónskej trati MMM.

 

 

 

Rozlúčka s naším kolegom dôchodcom

12.09.2018

 

Slávnostne sme sa rozlúčili s naším dlhoročným kolegom, záchranárom zo stanice ZZS Gelnica RZP Jankom Kontrošom, ktorý odchádza po rokoch poctivej práce do zaslúženého dôchodku. 39 rokoch v zdravotníctve (26 rokov v Gelnickej nemocnici a 13 rokov na záchranke) bude aktívne ďalej oddychovať už mimo pracovného pomeru v kruhu svojích najbližších. Túto udalosť mu bude pripomínať ďakovná plaketa, ktorú mu odovzdali zástupcovia vedenia Košickej Záchranky. Pomohol a zachránil množstvo pacientov, bol obetavý, poctivý a dobrý kolega, priateľ. Ďakujeme, že sme s ním mohli slúžiť a radi ho opäť medzi nami privítame, žiaľ však už len ako bývalého kolegu ale stále nášho priateľa.

https://www.cas.sk/clanok/743940/zachranar-jan-sluzil-40-rokov-a-jazdil-na-8-typoch-sanitiek-pomohol-statisicom-pacientov/

 

 

Košický Nočný Beh „Night Run“

07.09.2018

 

zdravotnícky tradične zabezpečovali záchranári Košickej záchranky, beh vylákal v piatok (7.9.2018 o 20.00 hod) v centre mesta aj tisícky návštevníkov a fanúšikov tohto pekného podujatia.

Celkove už siedmy ročník Košice „Night Run“ sa niesol v duchu pokoja a tolerancie medzi bežcami, štartovalo viac ako 1400 pretekárov, zdravotné ošetrenie bolo potrebné len sporadicky.

 

 

 

 

Blahorečenie Anna Kolesárová

01.09.2018

 

v KOŠICIACH konal slávnostný obrad blahorečenia Anny Kolesárovej na štadióne Lokomotívy v Čermeli, prišlo odhadom 30-tisíc ľudí zo Slovenska aj zo zahraničia. Annu Kolesárovú, ktorú ako 16-ročnú zastrelil za druhej svetovej vojny sovietsky vojak, keď ju chcel znásilniť, v sobotu vyhlásili za blahoslavenú.
Záchranná služba Košice zabezpečovala spoločne aj s ostatnými zložkami IZS toto veľké cirkevné podujatie. Dohromady podujatie zdravotnícky zabezpečovali 2 posádky rýchlej lekárskej pomoci, 4 posádky rýchlej zdravotníckej pomoci a 26 dobrovoľníkov. Počas podujatia záchranári ošetrili 32 pacientov najviac s diagnózami kolapsových stavov z prehriatia a dehydratácií, alergických reakcií po uštipnutí osami. Všetci pacienti boli ošetrení zdravotníckymi posádkami na mieste, bez nutnosti prevozu do zdravotníckeho zariadenia.

 

 

 

 

Kráľovský Chlmec - nové priestory stanice ZZS

1.8.2018

 

Záchranná služba Košice spustila od 1.8.2018 v spolupráci s NsP Kralovský Chlmec novú prevádzku stanice ZZS RLP. Presťahovaná stanica v nových priestoroch disponuje vysokým štandardom, vybavením, útulným zariadením a v neposlednom rade určite zrýchli realizáciu výjazdu ambulancie ZZS. Prajeme naším kolegom príjemnú prácu v novom pracovnom prostredí.

 

Rallye Rejvíz 2018

28.5.2018

 

Naša posádka rýchlej zdravotníckej pomoci dosiahla krásny úspech 3. miesto na 22. ročníku medzinárodného odborného metodického podujatia a zároveň súťaže posádok zdravotníckych záchranných služieb Rallye Rejvíz 2018 v Českej republike, oblasti hajtmana Olomouckého kraje v obci Kouty nad Desnou, okres Šumperk.

 

Zlatý záchranársky Kríž za rok 2018 

18.4.2018

 

Medzi top záchranárov roka 2017 patrili aj posádky Záchrannej služby Košice.

Bratislava 18. apríla - Najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdinami laických záchranných akcií sa stretli v stredu v priestoroch historickej budovy Opery Slovenského národného divadla v Bratislave, kde sa už po 12. raz konalo slávnostné podujatie Zlatý záchranársky kríž. Jeho poslaním je oceniť výnimočné, profesionálne zvládnuté zásahy hasičov, zdravotníkov, policajtov a iných zložiek integrovaného záchranného systému, dobrovoľníkov aj profesionálov, ako aj obetavé činy prvej pomoci laikov – detí aj dospelých.

Naše posádky získali za tento rok ocenenie v kategórii Záchranársky čin profesionálneho kolektívu. 
Ocenenie sa nieslo v smutnom duchu, prítomní si na podujatí pripomenuli tragický pád vrtuľníka v priestoroch leteckej základne generálplukovníka Jána Ambruša. Začal sa boj o život pilota Petra Bubelínyho, operátora techniky Mariána Mikulca, riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Radoslava Lacka a veliteľa družstva Okresného riaditeľstva HaZZ v Prešove Petra Toďora. Pri tomto nešťastí, žiaľ, boj o život prehrali dvaja skúsení hasiči – Radoslav Lacko a Peter Todor. 
Vďaka enormnej snahe všetkých záchranárov sa podarilo zachrániť zvyšné dva ľudské životy. 


Príslušníci Hasičského a záchranného zboru, príslušníci Hasičskej a záchrannej služby letiska, príslušníci Leteckej pátracej a záchrannej služby a posádky Záchrannej služby Košice, presnejšie naši záchranári posádok ambulancií staníc ZZS:

 

- ZZS RLP PO1 – posádka v zložení : 
Peter Kníš – Bc. Petra Bednárová – MUDr. Dušan Bráz
- ZZS RLP PO2 – posádka v zložení : 
Ondrej Piga – Bc. Júlia Langošová – MUDr. Ľubomír Molčan
- ZZS RZP PO3 – posádka v zložení : 
Marián Kozák – Bc. Lukáš Klimko
- ZZS RZP PO5 – posádka v zložení : 
Ľubomír Kraviar – Bc. Jana Kohániová

 

Rada riaditeľov

1.7.2017

 

Záchranná služba Košice má od 1.7.2017 radu riaditeľov:

Generálny riaditeľ - Ing. Milan Kurčík

Medicínsky riaditeľ - MUDr. Ľubica Bajerovská

Ekonomický riaditeľ - Ing. Martin Jaš

Záchranná 2016 - 1. miesto v kategórii RZP

14.10.2016

Záchranná služba Košice v dňoch 12-14.10.2016 bojovala o víťazstvo v najvýznamnejšej a najprestížnejšej celoslovenskej súťaži záchranárov s medzinárodnou účasťou, pod záštitou Ministra zdravotníctva SR. Záchranná služba Košice získala 1. miesto v kategórii RZP a 5. miesto v kategórii RLP.

 

 

Zobraziť fotogalériu z podujatia >>

 

 


Záchranná 2016

14.10.2016

Záchranná služba Košice v dňoch 12-14.10.2016 bojuje o víťazstvo v najvýznamnejšej a najprestížnejšej celoslovenskej súťaži záchranárov s medzinárodnou účasťou, pod záštitou Ministra zdravotníctva SR. Prinášame Vám prvé fotky z podujatia Záchrana 2016.

 

Vyhlásenie výsledkov prebehne 14.10.2016 o 16:00 na námesti Humenné.

 

Zobraziť fotogalériu z podujatia >>

 

 


Záchranná služba Košice má nového riaditeľa

11.8.2016

 

Vedením Záchrannej služby Košice je od 11. augusta 2016 poverený Ing. Igor Rutšek, ktorý nahrádza riaditeľa Mgr. Jána Štesa, MPH MBA.

Primátor oceni záchranárov

 

17.6.2015

 

KOŠICE – Zo svetovej záchranárskej súťaže Rallye Rejvíz, ktorá sa konala v Čechách, si dve trojčlenné posádky Záchrannej služby Košice doviezli prvé miesto.

 


Na tejto prestižnej súťaži, považovanej za Majstrovstvá sveta, sa naši záchranári v silnej konkurencii počínali výborne. Záchranári Ľubomír Ignác, Ľuboš Výrostko a Igor Krupa, v simulovaných situáciach zasahovali aj v noci a zvlášť psychicky náročné bolo oživovanie novorodenca. Druhá víťazná posádka v zložení Mária Tkáčiková, Lukáš Jurina a Marek Žifčák sa tiež s náročnými situáciami popasovala skvelo.


Záchranárov prijal v historickej radnici začiatkom júna, primátor Košíc Richard Raši, aby tak ocenil ich úžasnú reprezentáciu a poďakoval im za prácu, ktorú denne svedomito vykonávajú. „Bolo mi cťou prijať záchranárov z Košickej záchranky, ktorí sú tu pre nás denne a okrem primárnych výjazdov robia aj medzinemocničné transporty pacientov v rámci celého Slovenska a Európy. Zabezpečujú zdravotnú starostlivosť na domácich aj medzinárodných podujatiach a poskytujú kurzy prvej pomoci.“

 

[zdroj]:http://www.kosickespravy.sk/primator-ocenil-zachranarov

 

Minister si to rozdal s primátorom Košíc!

 

11.5.2015

Počas Dňa prvej pomoci si v centre mesta pred Košičanmi zmerali sily dvaja lekári - Viliam Čislák a Richard Raši. Súboj v oživovaní figurín napojených na počítač tesne vyhral šéf rezortu zdravotníctva. Oproti primátorovi mal však výhodu, v minulosti totiž riadil záchranku.[1] 

Súboj politikov a zároveň traumatológov sa neobišiel bez vzájomného hecovania. Raši sa dokonca hotoval, že ak vyhrá, súpera nahradí v jeho kresle. Minister však nezaprel svoje schopnosti a vďaka prítlaku rukami na srdce a rýchlosti podania pomoci ho počítač vyhodnotil o chlp lepšie. Čislák však priznal, že to bola makačka:„Bolo to tesné, ale moja figurína asi začala skôr dýchať. Nemohol som to zabudnúť, keďže v blízkosti som mal aj bývalé kolegyne zo záchranky a v ich opatere by bolo aj celkom príjemné upadnúť do bezvedomia!“[1]

 

 

 

 

Jedna z nich, záchranárka Viktória Fedorová, pripomenula, že vďaka monitorovaniu špičkovými prístrojmi dokážu pacientom ihneď zmerať nielen tlak, objem vdychovaného vzduchu, počet a hĺbku stlačenia hrudníka, ale aj aktivitu srdca. „Prax je taká, že ľudia bežne vedia poskytnúť prvú pomoc, ale boja sa, aby zranenému viac neublížili.“ [1]

 

 

 

 

Podľa prezidenta Asociácie záchrannej zdravotnej služby Jána Štesa sú naši zdravotníci špičkoví nielen odborne, ale aj z materiálno-technickej stránky: „Od výzvy cez tiesňovú linku k pacientom vyrážame so sirénami a s majákmi už do dvoch minút, aby sme zvýšili šancu na ich záchranu.“[1]

 

 

 

[1] zdroj: http://www.cas.sk/clanok/316652/metropola-vychodu-svedkom-suboja-dvoch-smerakov-minister-si-to-rozdal-s-primatorom-kosic.html 

 

 

 

none.jpgVýberové konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zd
15.04.2014
Výberové konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby
none.jpgNárodná cena za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranárskeho tímu
25.09.2013
Národná cena za výnimočný záchranársky čin profesionálneho záchranárskeho tímu
none.jpgZÁCHRANÁRI MAJÚ SVOJU SAMOSTATNÚ KOMORU
03.06.2013
ZÁCHRANÁRI MAJÚ SVOJU SAMOSTATNÚ KOMORU
none.jpgKOŠICKÁ ZÁCHRANKA PO VÍKENDE S ĎALŠÍMI OCENENIAMI
27.05.2013
KOŠICKÁ ZÁCHRANKA PO VÍKENDE S ĎALŠÍMI OCENENIAMI

 

 Ďalšie články:

 

jozef kelbel.JPGSmútočný oznam
29.04.2013
Smútočný oznam
Obrazok106.jpgSúťaž Lešť 2013
29.04.2013
Súťaž Lešť 2013
Zachrana spanila jazda.JPGZÁCHRANKY BUDÚ OD APRÍLA MONITOROVANÉ
30.03.2013
ZÁCHRANKY BUDÚ OD APRÍLA MONITOROVANÉ
sanitka v tunely.JPGNOVÁ SIEŤ ZÁCHRANIEK ODRÁŽA EURÓPSKY TREND
28.02.2013
NOVÁ SIEŤ ZÁCHRANIEK ODRÁŽA EURÓPSKY TREND
Obrazok106.jpgRegión Košice a okolie
25.01.2013
Výsledky III. kola súťaže posádok pre región Košice a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2013 (Povinné preskúšanie záchranárov a posádok RLP/RZP – pridelenie kompetencií) konanej v dňoch 21.-23.1.2013
mgr_steso.jpgASOCIÁCIU ZÁCHRANIEK ZNOVU POVEDIE JÁN ŠTESO
28.08.2012
Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku má staronového prezidenta. Na mimoriadnom valnom zhromaždení bol na tento post jednohlasne zvolený Mgr. Ján Šteso, spoluzakladateľ asociácie a jej prvý prezident.
Plesivec 2011 IV.JPGSmútočný oznam
21.06.2012
Smútočná oznam
Rejvis2012RZP.jpgKošická záchranka opäť predviedla svoju majstrovskú profesionalitu
04.06.2012
Košická záchranka opäť predviedla svoju majstrovskú profesionalitu, keď úspešne zabodovala na medzinárodnej súťaži posádok záchranných služieb „ RALLY REJVÍZ 2012“.
001.JPGKošická záchranka strieda vedemie
18.04.2012
Košická záchranka strieda vedemie
08012009076.jpgMinisterka Zvolenská začala odvolávať
12.04.2012
Ministerka Zvolenská začala odvolávať
cislak.jpgNoví ľudia na ministerstve zdravotníctva
11.04.2012
Noví ľudia na ministerstve zdravotníctva
Plesive 2012 II_.JPGVýsledky III.kola súťaže posádok pre región Prešov a okolie
15.02.2012
Výsledky III.kola súťaže posádok pre región Prešov a okolie
Zachrana RLP Vranov.JPGMinister zdravotníctva sa ani na poslednom rokovaní nedohodol so zástupcami ZZS
26.01.2012
Minister zdravotníctva sa ani na poslednom rokovaní nedohodol so zástupcami záchraniek
Zachrana 2011 tunel 2.JPGVšZP chce platby pre záchranky okresať viac
24.01.2012
VšZP chce platby pre záchranky okresať viac
013.JPGVýsledky II.kola súťaže región Michalovce a okolie MODRÁ HVIEZDA ZS KE 2012
18.01.2012
Výsledky II.kola súťaže posádok pre región Michalovce a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2012
Zachrana spanila jazda.JPGStretnutie AZZS s ministrom zdravotníctva SR
17.01.2012
Stretnutie AZZS s ministrom zdravotníctva SR
022.JPGVyhlásenie Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS)
04.01.2012
Vyhlásenie Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS)
sanitka v tunely.JPGZáchranky možno prídu o časť svojich príjmov
30.12.2011
Záchranky možno prídu o časť svojich príjmov
013.JPGVýsledky I.kola súťaže región Košice a okolie MODRÁ HVIEZDA ZS KE 2012
07.12.2011
Výsledky I.kola súťaže posádok pre región Košice a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2012
Zachrana 2012 Lulu a Robo.JPGÚspech naších záchranárov na súťaží
27.09.2011
Úspech naších záchranárov na súťaží "ZÁCHRANNA 2011"
012.JPGZáchranná služba Košice má nového riaditeľa
08.08.2011
Záchranná služba Košice má nového riaditeľa
ceny 2011.jpgFinále internej súťaže MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2011
10.06.2011
Výsledky finálovej súťaže našich záchranárov
IMG_0571.jpgRallye Rejvíz 2011
30.05.2011
Rallye Rejvíz 2011
hokej_majstrovstva_sveta_logo.jpgZáchranná služba Košice zabezpečovala Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011
16.05.2011
Záchranári žili tiež pre Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji 2011
013.JPGVýsledky V.kola súťaže posádok pre región Trebišov a okolie
17.05.2011
Výsledky V.kola súťaže posádok pre región Trebišov a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2011
012.JPGSmútočný oznam
20.04.2011
Rozlúčka so zosnulým kolegom
013.JPGVýsledky IV.kola súťaže posádok pre región Rožňava a okolie
08.04.2011
Výsledky IV.kola súťaže posádok pre región Rožňava a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2011
013.JPGVýsledky III.kola súťaže posádok pre región Prešov a okolie
20.03.2011
Výsledky III.kola súťaže posádok pre región Prešov a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2011
013.JPGVýsledky II.kola súťaže posádok pre región MI a okolie
16.02.2011
Výsledky II.kola súťaže posádok pre región MI a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2011
013.JPGVýsledky I.kola súťaže posádok pre región Košice a okolie
06.12.2010
Výsledky I.kola súťaže posádok pre región Košice a okolie MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY 2011
PA234628.JPGZlatá záchranárska hviezda 2010
23.10.2010
Záchranná služba Košice predložila návrh do súťaže pre udelenie ocenenia „ ZLATÁ ZÁCHRANÁRSKA HVIEZDA“ v dvoch kategóriách: "Celoživotný a dlhodobý prínos v teórií a praxi záchranárstva" , pre MUDr. Ladislava ŠIMÁKA
Obrazok106.jpgZáchranná služba Košice - súťaž
13.09.2010
"ZÁCHRANA 2010"
DSC02283.JPGMedzinárodný maratón mieru 2011
03.10.2010
Medzinárodného maratónu mieru sa zúčastnili aj naši záchranári
mapa_mala_nova_rlp_rzp.jpgOznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie
30.06.2010
Oznámenie o výsledkoch výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS- 4.kolo, Ministerstvo zdravotníctva SR dňa 15 .4. 2010 - úspešní žiadatelia
sanitka v tunely.JPGVýchod zabrala Košická záchranka
23.05.2010
Východ zabrala Košická záchranka
007.JPGTender na záchranky: Stanicu stratil Falck, získala Košická záchranka
29.03.2010
Stanice získala Košická záchranka
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*