22. January 2021,
meniny má Zora.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Vyhlásenie Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS)
04.01.2012

(zdroj: Asociácie záchrannej zdravotnej služby)

 

Košice 4. januára - So znepokojením vnímame návrh Ministerstva zdravotníctva SR znížiť platby pre záchrannú zdravotnú službu, ktoré sú dnes rovnaké ako v roku 2006, napriek každoročne rastúcim nákladom na materiál, pohonné látky, energie, a zdravotnícky personál. Táto iniciatíva, ktorá nebola v odbornej komunite vôbec konzultovaná, ohrozí súčasnú úroveň kvality poskytovaných služieb celého systému záchrannej zdravotnej služby.

Pripomíname, že v čase nedávneho štrajku lekárov to bola práve záchranná zdravotná služba, ktorá urobila všetko pre to, aby život a zdravie pacientov neboli ohrozené. Zdravotná záchranná služba, aj bez prísľubu dodatočných finančných prostriedkov, do 24 hodín po žiadosti ministerstva zdravotníctva o pomoc, posilnila existujúcu sieť o ďalšie ambulancie a to na vlastné náklady. Lekári a záchranári, v čase ich osobného voľna, neváhali prísť slúžiť nadčasy a zostať pri pacientoch vtedy, keď lekári v štátnych nemocniciach zostali doma. Pre záchranárov je totiž záchrana ľudského života absolútnou prioritou, ktorej podriadime všetko.

Chceme zdôrazniť, že záchranná zdravotná služba je jednou z mála spoľahlivo fungujúcich a zreformovaných zložiek slovenského zdravotníctva. Materiálovo-technické vybavenie našich ambulancií spolu so vzdelaným zdravotníckym personálom je porovnateľné s vyspelými krajinami Európskej únie. Konkurenčné prostredie zároveň vytvára tlak na poskytovanie ešte lepších služieb pre pacientov.

Bohužiaľ, ak vstúpi do platnosti spomínaný návrh, záchranky budú musieť znížiť náklady – šetriť. Na vzdelávaní, na ľuďoch, na kvalitnom vybavení ambulancií. V konečnom dôsledku to, chtiac-nechtiac, pocíti pacient.

 

Záchranná zdravotná služba slúži najmä pacientom, akútne ohrozeným na živote a zdraví. V ich záujme vyzývame Ministerstvo zdravotníctva SR, aby sme spoločne zasadli za okrúhly stôl a našli riešenie, ktoré bude východiskom z tejto situácie. Zároveň navrhujeme, aby Ministerstvo zdravotníctva SR odložilo účinnosť navrhovaného cenového opatrenia, kým sa okrúhly stôl neuskutoční. 

 

Pevne veríme, že Ministerstvo zdravotníctva SR prijme naše argumenty a neohrozí svojimi krokmi kvalitu poskytovanej starostlivosti záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. 

O AZZS 

Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) so sídlom v Košiciach bola založená 8. septembra 2009. Jej zakladateľmi sú Falck Záchranná a.s. a Záchranná služba Košice. AZZS má v súčasnosti 11 členov z celkového počtu 27 poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Reprezentuje 242 z 280 prevádzkovaných staníc Rýchlej lekárskej pomoci (RLP) a Rýchlej zdravotnej pomoci (RZP). Medzi hlavné ciele AZZS patrí zastupovanie záujmov poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a záchranárov, ako aj realizácia aktivít smerujúcich k zvyšovaniu kvality starostlivosti o pacienta v prednemocničnej starostlivosti.

 

Za AZZS:

  • Falck Záchranná a.s.
  • Záchranná služba Košice
  • Záchranná a dopravná zdravotnícka služba  Bratislava
  • Life Star Emergency spol. s r.o.
  • ZaMED, s.r.o.
  • NsP Spišská Nová Ves a.s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlásenie  Sekcie zdravotníckych záchranárov Asociácie záchrannej zdravotnej služby

 

Košice 5. januára–Sekcia zdravotníckych záchranárov AZZS vyjadruje zásadný nesúhlas s návrhom Ministerstva zdravotníctva SR znížiť platby pre záchrannú zdravotnú službu (ZZS).

Túto snahu vnímame ako nekoncepčný a deštrukčný krok, ktorý bude mať obrovský dosah  na úroveň kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych záchranárov a vodičov v systéme ZZS, ako aj na ich životnú úroveň. Rovnako si dovoľujeme upozorniť, že práve táto komunita, ktorá je najpočetnejšou skupinou v ZZS – ide o viac ako 2500 ľudí, z toho polovica má vysokoškolské záchranárske vzdelanie - by mala byť do budúcna hybnou silou pri reforme fungovania systému ZZS a s tým súvisiacim zavedením posádok pracujúcich systémom Rendez-vous. Akékoľvek obmedzenia ekonomického charakteru vnímame ako snahu o deštrukciu kontinuálneho vzdelávania zdravotníckych záchranárov, čo môže mať ďalekosiahly dosah na úroveň poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

Chceme zároveň vyjadriť nádej, že o návrhu prebehne konštruktívnadiskusia, a veríme, že kríza v zdravotníctve nájde rozumné riešenie. Ubezpečujeme, že podporíme všetky koncepčné riešenia navrhnuté Ministerstvom zdravotníctva SR, ktoré nebudú mať dosah na úroveň kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti, ani negatívny ekonomický dopad na žiadnu skupinu zdravotníckej komunity.  

 

O Sekcii zdravotníckych záchranárov AZZS

Sekcia zdravotníckych záchranárov (Sekcia ZZ) je historicky prvou organizáciou na Slovensku, ktorá oficiálne zastupuje záujmy slovenských vodičov a zdravotníckych záchranárovZZS. Vznikla 14. 02. 2011 ako súčasť Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS), ktorá zastupuje záujmy jedenástich poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby na Slovensku. Hlavným cieľom sekcie ZZ je inštitucionalizovať záujmy vodičov a záchranárov ZZS v zložkách záchrannej zdravotnej služby a integrovaného záchranného systému. Účelom vzniku sekcie ZZ je podieľanie sa na tvorbe kľúčových právnych predpisov a koncepčných zmien v oblasti záchrannej zdravotnej služby. Sekcia ZZ sa časom plánuje pretransformovať na Slovenskú komoru záchranárov (ďalej ako SKZ). Táto samostatná profesijná stavovská organizácia bude komplexne riešiť potreby vodičov a zdravotníckych záchranárov – predovšetkým v oblasti záchrannej zdravotnej služby, ale zaoberať sa bude celým integrovaným záchranným systémom na spoločenskej a legislatívnej úrovni.

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*