22. January 2021,
meniny má Zora.O násAktuality

História záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

ZÁCHRANKY BUDÚ OD APRÍLA MONITOROVANÉ
30.03.2013


Novela zákona o ZZS prináša výrazné zmeny 

Košice - Od 1. apríla 2013 vstupuje do platnosti novela zákona o záchrannej zdravotnej službe (ZZS). Prináša pre poskytovateľov ZZS niekoľko zásadných zmien. Asociácia záchrannej zdravotnej služby (AZZS) s Ministerstvom zdravotníctva SR na novele aktívne spolupracovala. Úpravy v zákone sa preto dotýkajú reálnych potrieb poskytovateľov ZZS a umožnia im pokračovať v zlepšovaní starostlivosti, ktorú poskytujú svojim pacientom. 

AZZS radí k najzásadnejším zmenám úpravu dĺžky licenčného obdobia, úpravu výjazdového času, povinné navýšenie počtu rezervných ambulancií a povinnosť inštalácie monitorovacích zariadení do ambulancií ZZS. 

Dĺžka licenčného obdobia 
Novela zákona predlžuje licenčné obdobie zo súčasných štyroch na šesť rokov. "Šesťročná lehota platnosti licencií je pre záchranky v súlade s daňovými predpismi resp. s odpisovými lehotami majetku vozidiel a zdravotníckych prístrojov" vysvetľuje Mgr. Ján Šteso, prezident AZZS. Štvorročné licenčné obdobie je zároveň z pohľadu poskytovateľov pomerne krátke na systematické plánovanie a investície do materiálno-technického vybavenia a do rozvoja ľudských zdrojov. 

Výjazdový čas 
Záchranár musí bezodkladne najneskôr do dvoch minút od prijatia výzvy od Operačného strediska ZZS SR vyraziť na výjazd. "Výjazdový čas posádky ambulancie ZZS do dvoch minút je veľmi ambiciózny a zaužívaný vo viacerých krajinách EÚ. Znamená pre záchranára nepretržitú pohotovosť", hovorí Šteso. 

Záložné ambulancie 
Novela zákona o ZZS zaväzuje každého poskytovateľa disponovať rezervnými vozidlami v pomere 30% z celkového počtu ambulancií, na prevádzku ktorých má oprávnenie - licenciu. Podľa slov Štesa "Už v súčasnosti poskytovatelia ZZS túto zákonnú povinnosť spĺňajú. Rezervné ambulancie sú pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky nutnosťou, keďže vozidlá ako aj prístroje musia absolvovať pravidelné technické prehliadky." V praxi ide teda skôr o zlegitímnenie existujúceho stavu. "Účelom je, aby Operačné stredisko ZZS SR ako koordinátor ambulancií na celom území SR, malo prehľad o kapacitách, ktoré má k dispozícii. Napríklad pri zvýšenej potrebe ambulancií pri nešťastiach s hromadným postihnutím osôb alebo v prípade medziklinických prevozov pacientov" dodáva prezident AZZS. 

Monitorovacie zaradenia 
Poskytovatelia sú podľa novely povinní inštalovať do ambulancií zariadenia, ktoré umožnia satelitný monitoring vozidiel zo strany OS ZZS SR a telekomunikačné spojenie. "Vďaka tomu bude možné zdieľanie dôležitých informácií o vozidlách ZZS (napr. smerovanie pacienta, presná poloha ambulancie) v reálnom čase a vytvoria sa podmienky na ďalšie zlepšenie organizácie ambulancií na území krajiny. 
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*