05. December 2021,
meniny má Oto.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Ochrana Osobných údajov od 25.5.2018 (GDPR)

 

Záchranná služba Košice sa v súvislosti so spracúvaním osobných údajov riadi zákonom č.18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Záchranná služba Košice

(Štátna príspevková organizácia)

Rastislavova 43

041 91 Košice

IČO: 00606731

Tel: 055/6814301

E-mail: gdpr@zske.sk

 

Zodpovedná osoba nahlásená na úrade pre ochranu osobných údajov:

Peter Mlynár, gdpr@zske.sk

 

 


 

 

 


 

Poučenie o právach dotknutej osoby (pacient)

 podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

 

Prevádzkovateľ osobných údajov:

Záchranná služba Košice

(Štátna príspevková organizácia)

Rastislavova 43

041 91 Košice

IČO: 00606731

Tel: 055/6814301

E-mail: gdpr@zske.sk

 

Zodpovedná osoba:Peter Mlynár, gdpr@zske.sk

 

Dotknutá osoba:

Fyzická osoba, ktorej bola poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len „pacient“)

 

Spracúvanie osobných údajov pacientov:

 

Účel spracúvania

Prevádzkovateľ v informačnom systéme „DOPRAVA“ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

 

Rozsah osobných údajov

Meno, priezvisko, titul, dátum narodenia,

rodné číslo, vek, pohlavie, telefónne číslo,

číslo pasu, číslo zdravotnej karty, typ

zdravotnej poisťovne,

predchádzajúce lekárske správy a ich

výsledky, kópia EU kartičky,

čas prijatia pokynu na zásah a čas výjazdu

na zásah,

miesto a čas vykonania zásahu,

opis vonkajšieho prostredia alebo

vnútorného prostredia podľa miesta

zásahu,

osobné údaje; ak identifikácia osoby nie je

možná, potom tieto údaje:

 pohlavie,

 odhad veku,

 odhad výšky,

 odhad hmotnosti,

 popis postavy,

 farba vlasov,

 zvláštne znamenia, ak sú zjavné,

 zhodnotenie zdravotného stavu osoby,

poskytnuté zdravotné výkony, lieky s

uvedením názvu lieku, jeho dávky a

spôsobu aplikácie, zdravotnícke pomôcky

a dietetické potraviny,

údaj o ďalšom postupe po poskytnutí

neodkladnej zdravotnej starostlivosti

osobe.

 

Právny základ spracovateľskej činnosti

Osobnú údaje sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v spojitosti s osobitnými predpismi:

-§ 5 ods. 1 písm. i) zákona č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

-č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

-zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Kategórie príjemcov

Iný oprávnený subjekt, Zdravotné poisťovne, Úrad na dohľad nad zdravotnou Starostlivosťou

 

Prenos do tretích krajín

Prenos sa neuskutočňuje

 

Lehota na výmaz osobných údajov

Po dobu stanovenú v zmysle registratúrneho plánu

a registratúrneho poriadku zamestnávateľa.

 

 

Dotknutá osoba má v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. v znení neskorších predpisov právo:

 

§ 21 Právo na prístup k osobným údajom - získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia;

 

§ 22 Právo na opravu osobných údajov - dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

§ 23 Právo na výmaz osobných údajov - dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nemá právo na vymazanie osobných údajov, nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov.

 

§ 24 Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - , ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

§ 100 Právo na Začatie konania - podať na Úrade na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.

 

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

 

V prípade, že dotknutá osoba chce uplatniť svoje práva, môže nás kontaktovať prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

 

Lehota na sprístupnenie údajov je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č.18/2018 z.z. § 29 odsek (3) do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*