05. December 2021,
meniny má Oto.O násHistória záchranky

Pôsobiaci riaditelia Záchrannej služby Košice

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

"ZÁCHRANNÁ SLUŽBA NAJSTARŠIA NA SLOVENSKU" r.1952

 

HISTÓRIA A VZNIK ZÁCHRANNEJ SLUŽBY KOŠICE

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti z historického pohľadu na území Slovenska nás privádza do Košického kraja k zárodkom vzniku najstaršej záchrannej služby na Slovensku – Záchrannej služby Košice.

V roku 1872 tunajší hasičský spolok v Košiciach položil základy pre vznik záchrannej služby. Jeho predsedom bol mestský lekár Jakub Moskovics. O pár rokov neskôr záchrannú službu začal organizovať policajný lekár Dr. Eugen Vandracsek (rok 1893).

V tej dobe ranených dopravovali na dvor mestského domu, kde nebol k dispozícii ani obväzový materiál pre ošetrovanie, ako sa dozvedáme zo sťažnosti Foldiho z roku 1887 na zhromaždení mesta. Neskôr platilo nariadenie, aby na prízemí mestského domu v policajnej časti už bol k dispozícii potrebný materiál na ošetrovanie ranených. Vlastnú záchrannú stanicu zriadili v Košiciach až v roku 1901 v kasárni hasičov na Kováčskej ulici, kedy vznikol Spolok hasičský a Záchrannej služby.

V priestoroch na Kováčskej ulici bol umiestnený do ukončenia moderných hasičských kasární na juhu mesta v r. 1928 na terajšej Požiarnickej ulici. Prevoz ranených sa vykonával záchranným vozom ťahaným koňmi. Voz sa podobal sanitke, bol dlhší, širší a vyšší, kapotu mal z dreva s okienkami ku kočišovi a po oboch stranách. Pacienta ukladali doň zozadu na drevenú podnož. Tento voz slúžil požiarnikom záchrannej služby aj za čias prvej Československej republiky, i za okupácie až do zjednotenia zdravotníctva po oslobodení. Ako vyradený dlhé roky stál na dvore štátneho majetku na Moldavskej ceste, ako to dokumentujú pamätné listy mestského zastupiteľstva. Už pred 2. svetovou vojnou jazdili po Košiciach sanitky patriace k Hasičskému spolku. Nemocnice dostali sanitky až v povojnových rokoch.

Za naozajstný vznik Záchrannej služby a rozvoj možno považovať dátum 1.2.1952, kedy bola vytvorená funkcia krajského referenta zdravotníckej dopravnej služby (ďalej „ZDS“) v košickom kraji. Funkcia bola obsadená Jánom Franíkom, ktorý bol poverený vedením Záchrannej dopravnej služby Krajského ústavu národného zdravia (ďalej „KÚNZ“) od februára 1954. ZDS sa nasťahovala do priestorov a garáží na Triede Československej armády č. 30 a tvorilo ju 15 vodičov, 3 dispečeri, 2 údržbári,  3 sanitári a 19 vozidiel.

V auguste 1953 bol navrhnutý lokalitný program výstavby samostatného objektu Záchrannej a dopravnej služby. Po jeho dokončení v rokoch 1959-1960 sa ZDS-KÚNZ presťahovala do areálu Fakultnej nemocnici na Rastislavovej ulici v Košiciach.

K systematickému zlepšovaniu starostlivosti o poúrazové stavy a zároveň k počiatkom neodkladnej zdravotnej starostlivosti nesporne prispelo zriadenie traumatologického oddelenia Fakultnej nemocnice v Košiciach na II. a XV. Pavilóne na Rastislavovej ulici, zriadenom na základe výnosu povereníctva zdravotníctva zo dňa 1.4.1954, zdravotným referátom Krajského národného výboru v Košiciach, na čele s primárom MUDr. Jánom Bauerom. Toto oddelenie sústavne spolupracovalo so Záchrannou a dopravnou službou a tak bolo samozrejmé, že po vytvorení krajskej dopravnej záchrannej služby, ako samostatného zariadenia KÚNZ, dňa 1.1.1966 bol menovaný do funkcie riaditeľa MUDr. J. Bauer. Funkciu vykonával na štvrtinový úväzok. Tu niekde sa datuje začiatok novej etapy Záchrannej služby Košice a tu začína aj vývoj neodkladnej prednemocničnej starostlivosti, v ktorom stále viac prevažuje zdravotnícka starostlivosť nad samotným dopravným výkonom.

VOZ NA PREVOZ RANENÝCH                                                               PRVÉ SANITKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA VZNIKU STANICE RÝCHLEJ ZDRAVOTNÍCKEJ POMOCI V KOŠICIACH

Ministerstvo zdravotníctva prijalo opatrenia týkajúce sa zásad poskytovania prvej pomoci, transportu ranených a organizácie činnosti staníc rýchlej zdravotníckej pomoci, (ďalej „SRZP“), ktoré zabezpečovali odborný zásah v prípadoch ohrozujúcich život pacienta. Odbornými vedúcimi staníc sa stali lekári so špecializáciou v niektorom klinickom odbore (anesteziológia, chirurgia alebo interné lekárstvo). Permanentnú službu na SRZP vykonávali lekári atestovaní z anesteziológie a resuscitácie, ale aj z ostatných klinických odborov, ktorí absolvovali školenie v poskytovaní prvej pomoci. Asistovali im zdravotné sestry so skúsenosťami z práce na anesteziologicko-resuscitačných pracoviskách.

Vývoj resuscitačných postupov, prenosných lekárskych prístrojov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre prvú pomoc si vynútili doplnenie a zabezpečovanie neodkladnej prednemocničnej starostlivosti odbornými zdravotníckymi pracovníkmi. Vytvorením a vedením tohto kolektívu zdravotníkov bol poverený dňom 1.1.1974 primár MUDr. Viliam Polyák, ktorý do tej doby pracoval na traumatologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Košiciach. Ako čerstvý absolvent Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1957 ho osud zavial do metropoly Východného Slovenska, kde nastúpil na Krajskú hygienickú stanicu v Košiciach. Po šiestich mesiacoch práce na Krajskej hygienickej stanici prišiel ako sekundárny lekár pracovať na chirurgickú kliniku Fakultnej nemocnice v Košiciach. Tu pod vedením prof. Kňazovického, prof. Matejíčka, doc. Bárdoša a primára Bauera získal vedomosti v odbore chirurgia a traumatológia. V prvej polovici 70. rokov sa dostal k urgentnej medicíne a stal sa prvým primárom SRZP.

Prvou vrchnou sestrou bola Oľga Vorlová, ktorá do tej doby pracovala na anesteziologicko-resuscitačnom oddelení Fakultnej nemocnice v Košiciach. Prvými lekármi na SRZP boli MUDr. Andrej Démant, MUDr. Peter Polko, ktorí pracovali na traumatologickom oddelení Fakultnej nemocnice v Košiciach. Výjazdové skupiny boli zložené z lekára, výjazdovej sestry, vodiča a sanitára.

Prvé vozidlá boli špeciálne upravené Škody 1203. Pracovať začali od 1.4.1975 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.30 hod. Ich základné vybavenie a výstroj tvorilo rádiokomunikačné a výstražné signalizačné zariadenie, nosidlá s pevnou podložkou, rezervné nosidlá, zdravotnícky kufor, prenosný zdroj svetla, diagnostické a chirurgické pomôcky, pomôcky na znehybnenie zlomenín, pomôcky na kardiopulmonálnu resuscitáciu, vybavené na farmakoterapiu a infúznu liečbu.

SRZP bolo v budove II. pavilónu Fakultnej nemocnice na Rastislavovej ul. č. 43
v Košiciach, v suteréne pracovňa primára, sekretárky, vrchnej sestry, lekárov, výjazdových sestier, vodičov a sanitárov. K SRZP patril aj dispečing, ktorý bol v budove dopravy Fakultnej nemocnice na Rastislavovej č. 43 v Košiciach. Riadiaci pracovníci SRZP, lekári, sestry patrili pod riaditeľstvo Fakultnej nemocnice na Rastislavovej č. 43 v Košiciach, vodiči a sanitári boli zamestnancami KÚNZ a riadil ich dispečer. V roku 1977 sa vozový park rozrástol o Latvie.

Na SRZP prichádzajú pracovať MUDr. Theodor Molčanyi a MUDr. Jaroslav Gajdoš. V roku 1978 začínajú vo výjazdových skupinách pracovať natrvalo výjazdové sestry. Do tej doby sa vo výjazdoch striedali sestry z dispečingu.

Rýchlemu rastu počtu obyvateľstva sa v Košiciach muselo prispôsobiť aj SRZP, preto sa 1.11.1981 vytvorila aj rýchla zdravotnícka pomoc - dvaja vodiči sanitári rýchlej zdravotnej pomoci (ďalej „RZP“). V tomto období bola postavená aj Fakultná nemocnica s poliklinikou na Tr. SNP č. 1 (ďalej „FNsP“) v Košiciach, v októbri 1983 bol vytvorený aj pobočný dispečing SRZP v areáli FNsP, v pracovných dňoch od 07.00 hod. do 15.30 hod., kde pracovala jedna zdravotná sestra. Vrchná sestra Vorlová Oľga odchádza v roku 1988 do dôchodku a vrchnou sestrou sa stáva Harasztová Katarína. Vedúcim SRZP bol stále primár MUDr. Polyák Viliam. Zvýšil sa počet sestier pracujúcich na dispečingu. Pribúdaním rokov a modernizáciou všetkého okolo už na vtedajšie pomery nestačili upravené vozidlá Škoda 1203 a Latvie. V roku 1990 sa vozový park rozšíril o zahraničné vozidlá Mercedes Benz 280 G, Renault Master, VW Transporter 4x4 a tento trend pokračuje aj ďalej do dnešných čias.

 

POHĽAD NA HISTORICKÚ SANITKU r.1968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMÁR SRZP                                      PRVÁ VRCHNÁ SESTRA SRZP 

MUDr. Polyák Viliam                            Vorlová Oľga

 

NOVODOBÝ MEDZNÍK POSKYTOVANIA NEODKLADNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA ZÁCHRANNEJ SLUŽBE KOŠICE

Významným medzníkom novej etapy poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti v Košiciach bolo zriadenie samostatného právneho subjektu – organizácie Záchranná služba Košice. Záchranná služba Košice bola zriadená Ministerstvom zdravotníctva SR Zriaďovacou listinou s účinnosťou od 1. januára 1991 na dobu neurčitú ako štátna rozpočtová organizácia a bola zaradená do siete zdravotníckych zariadení Ministerstva zdravotníctva SR. Následne Opatrením Ministerstva zdravotníctva SR zo dňa 11. 12. 1991 s účinnosťou od 1. januára 1992 bola zmenená na štátnu príspevkovú organizáciu. Základnými úlohami organizácie boli príjem, spracovanie a vyhodnotenie tiesňových volaní k odbornej zdravotníckej pomoci, zabezpečenie prednemocničnej neodkladnej starostlivosti na mieste vzniku náhlej poruchy, zdravia, doprava chorých v podmienkach neodkladnej starostlivosti do a medzi zdravotníckymi zariadeniami, prevozy pacientov, konziliárov, špecialistov, urgentného materiálu a transplantátov.

 

Predmet činnosti Záchrannej služby Košice je zadefinovaný v jej Zriaďovacej listine č. 1842/1990 – A/I-5 zo dňa 18.12.1990, v zmysle jej ďalších zmien:

 1. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 27. 10. 1995, číslo: 2930/1995-A
 2. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 15. 2. 2000, číslo: 5332/1999-A, 1990/99-SLP
 3. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 15. 1. 2002, číslo: M/264/2002, SOČ/7001/2001/OP/Si
 4. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 18. 4. 2006, číslo 13607-2/2006-SP
 5. Rozhodnutie o zmene zriaďovacej listiny Záchrannej služby Košice zo dňa 19. 8. 2010, číslo: S18869/OP/2010

v nasledujúcom znení:

 1. prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky, ambulancie rýchlej lekárskej pomoci a ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na základe povolenia vydaného v súlade so zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. výchova, výučba a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov rýchlej lekárskej pomoci, rýchlej zdravotnej pomoci, leteckej záchrannej služby, horskej, vodnej a banskej záchrannej služby, hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, civilnej ochrany a ozbrojených síl v spolupráci so strednými zdravotníckymi školami a Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave podľa platných právnych predpisov.

Sídlo organizácie bolo zriadené v areáli Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach na Rastislavovej ulici č. 43. Z priestorov II. pavilónu Fakultnej nemocnice Louisa Pasteura Košice na Rastislavovej ul. č. 43 sa presťahovala do priestorov Dopravy – zasadačky KÚNZ.

Po zrekonštruovaní zasadačky KÚNZ bolo vybudované nové zdravotnícke operačné stredisko uvedené do prevádzky dňa 1.5.1991. Zavedenie výpočtovej techniky v roku 1993, rekonštrukcia rádiovej a telefónnej siete, monitorovanie rádiostanice kanálu č. 9 (občianske pásmo) v auguste 1993 prispelo k skvalitneniu práce na zdravotnom operačnom stredisku. Zároveň prebehla rekonštrukcia priestorov sekretariátu riaditeľa, pracovne riaditeľa, denných miestností lekárov, ambulancií záchrannej služby, rekonštrukcia denných miestností záchranárov, rekonštrukcia budovy hospodársko-technického úseku.

Osamostatnením sa organizácie v roku 1991 boli vytvorené podmienky na modernizáciu a skvalitnenie neodkladnej prednemocničnej urgentnej medicíny. Vznikla tak prvá záchranná služba na Slovensku, ktorá zastrešovala všetky zložky: hospodársko-technický úsek (ďalej „HTÚ“), zdravotnícke operačné stredisko (ďalej „ZOS“), rýchlu lekársku pomoc (ďalej „RLP“), rýchlu zdravotnú pomoc (ďalej „RZP“), leteckú záchrannú službu (ďalej „LZS“), urgentnú lekársku pomoc (ďalej „ULP“) a prevozovú službu, do toho času riadenou KÚNZ. Jej prvým riaditeľom bol MUDr. Ladislav Šimák, primárom MUDr. Viliam Polyák a vrchnou sestrou Katarína Harasztová. Záchranná služba Košice tak poskytovala nepretržite neodkladnú prednemocničnú starostlivosť na území okresov Košice, Košice - vidiek a neskôr časti Košického kraja.

 

Dynamickým vývojom poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti bolo obdobie roku 2005 až po súčasnosť. Ministerstvo zdravotníctva SR nastolilo novú etapu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku zákonom o záchrannej zdravotnej službe č. 579/2004 Z. z., neskôr jeho novelou zákonom č. 284/2008 Z. z., Vyhláškou č. 30 z januára 2006 a novelizáciou Výnosom MZ SR č. 10548/2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti zdravotnej záchrannej službe. V tomto období sa otvorili nové možnosti poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre rôznych poskytovateľov záchranných služieb. Táto skutočnosť mala za následok obrovský a dynamický materiálno-technicko-personálny rozvoj a rast záchranných služieb na Slovensku.

V tomto období bol významnou osobnosťou pri zachovaní a rozvoji činnosti Záchrannej služby Košice ako samostatnej štátnej organizácie s právnou subjektivitou PharmDr. Ľubomír Kočiš, riaditeľ organizácie od 01.11.2005. Pod jeho vedením sa zachovala celistvosť a líderstvo Záchrannej služby Košice v Košiciach a okolí.

Záchranná služba Košice získala vo výberovom konaní 7 licencií na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby na obdobie štyroch rokov, ktoré pôsobili v rôznych bodoch Košíc a okolia od roku 2005 (RLP Košice mesto/ MIJ, RLP Košice Dargovských hrdinov 1, RLP Košice Nad Jazerom a RZP Košice Juh, RZP Košice Sever, RZP Košice Dargovských hrdinov 2 a RZP Bidovce). Zmeny si vyžadovali zásadné zmeny v systéme riadenia organizácie ako napr. vytvorenie funkcie odborného zástupcu (garanta) a zároveň vedúceho lekára, zrušenie funkcie vrchnej sestry, vytvorenie funkcie hlavného zdravotníckeho záchranára, zrušenie neefektívnych pracovných pozícií, zlučovanie riadiacich úsekov.

Toto obdobie je zároveň spojené so zavedením normy EN STN ISO 9001:2000 do podmienok riadenia organizácie a zavedenie efektívneho systému manažérstva kvality (ďalej „SMK“). Systém kvality je u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti zadefinovaný v §9 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a § 7 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach.

 

(1)Poskytovateľ je povinný nepretržite zabezpečovať systém kvality na dodržiavanie
a zvyšovanie kvality tak, aby

a)sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby alebo priebeh jej liečby,

b)personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo najmenej požiadavkám ustanoveným podľa tohto zákona (§ 8) alebo osobitného predpisu.

(2)Systém kvality podľa odseku 1 je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém, ktorého základným cieľom je znižovanie nedostatkov v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri súčasnom zvyšovaní spokojnosti osôb, ktorým sa zdravotná starostlivosť poskytuje, a pri zachovaní ekonomickej efektívnosti poskytovateľa.

(3)Podrobnosti o zabezpečovaní systému kvality môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.

 

Plán, resp. povinnosť zavádzania systému kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti upravoval zákon č. 673/2006 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nasledovne:

Poskytovateľ je povinný zabezpečovať systém kvality v súlade so schváleným plánom zavádzania systému kvality (§ 78a až 78c). V § 78a až 78c bol zadefinovaný postup zavádzania systému kvality, jeho schvaľovanie a hodnotenie zavádzania systému kvality (Slovenskou lekárskou komorou). Tento zákon nadobudol účinnosť 1. januára 2007 okrem ustanovení uvedených v čl. II, ktoré nadobúdajú účinnosť 31. 12. 2006. Následne bol novelizovaný dňa 6. 12. 2006 v znení § 93 b.

Poskytovateľ je povinný prvý plán zavádzania systému kvality (§78a až 78c) vypracovať a predložiť komore na schválenie do 1. 4. 2008. Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré získajú povolenie po 1. apríli 2008, sú povinné prvý plán zavádzania systému kvality vypracovať a predložiť komore na schválenie do 3 mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti povolenia. Ďalšou novelizáciou zákona sa upustilo od povinnosti zaviesť systému kvality u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

V auguste 2008 bol vymenovaný za nového riaditeľa organizácie MUDr. Viliam Čislák. Hospodárske výsledky organizácie a príprava na výberové konanie na udelenie licencií na prevádzkovanie staníc záchrannej zdravotnej služby na ďalšie obdobie
4 rokov si vyžadovalo znovu vykonať reorganizáciu systému riadenia organizácie so zámerom zabezpečiť dosiahnuť ciele organizácie:

 1. Zabezpečiť poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti ako prioritnej činnosti.
 2. Zachovanie štátneho charakteru organizácie.
 3. Dosiahnuť hospodárenie organizácie s vyrovnaným hospodárskym výsledkom.
 4. Starostlivosť o ľudské zdroje a ich zveľaďovanie.
 5. Udržanie a ďalšie zvyšovanie kvality poskytovaných služieb.

Uvedené zmeny sa v prvom rade znovu premietli do novej podoby internej smernice - Organizačného poriadku - ako základného prvku systému riadenia organizácie a následne do všetkých ostatných interných riadiacich dokumentov. Organizačné zmeny boli zobrazené v novej organizačnej štruktúre. Zmeny sa týkali predovšetkým personálnych zmien na úrovni vrcholového manažmentu na pozíciách námestníka riaditeľa, hlavného lekára, odborného garanta, hlavného zdravotníckeho záchranára a hlavného ekonóma. Nová organizačná štruktúra, nový spôsob manažovania organizácie, nové myslenie spôsobili dynamický posun v riadení organizácie.

Licencie t.j. povolenie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby udeľuje Ministerstvo zdravotníctva SR na základe výsledkov výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS boli vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výberové konanie sa vyhlasuje v dennej tlači a zverejňuje na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Záchranná služba Košice prevádzkovala v tom čase v nepretržitej prevádzke 39 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v Košickom a v Prešovskom kraji, čím sa stala tretím najväčším poskytovateľom neodkladnej zdravotnej starostlivosti v SR.

V auguste 2011 nastúpil na pozíciu riaditeľa Záchrannej služby Košice MUDr. Ján Hencel, ktorý v tejto organizácií a pracovnej pozícií zotrval len do apríla 2012. Vystriedal  ho Mgr. Ján Šteso, ktorý bol vymenovaný na pozíciu riaditeľa ZS Košice dňa 16.04.2012.

Ako manažér, ktorý v už v predchádzajúcom období pôsobil vo významných veľkých zahraničných a Slovenských spoločnostiach, riadil takmer pätnásť rokov rôzne kolektívy na Slovensku a v zahraničí. Zameral sa najmä na budúcnosť a postavenie firmy, o ktorej je známe, že má dlhoročnú historickú tradíciu, stabilizované a vysokokvalifikované ľudské zdroje, kvalitnú materiálnu a technickú podporu, pekné pracovné prostredie a slušnú firemnú kultúru. V medicínskej časti podporil nastolený trend profesionality, vzdelávacie aktivity, interné súťaže a účasť na kongresoch. 

Najdôležitejšie organizačné zmeny nemohli neprebehnúť aj v tomto období hlavne na pracovných pozíciách hlavného ekonóma, správe majetku a personálnom oddelení. Nová organizačná štruktúra, nový spôsob manažovania organizácie zabezpečujú v súčasnosti dynamický posun v riadení organizácie a v dosahovaní stanovených strategických cieľov.

Neoddeliteľná spolupráca s MZ SR, správa organizácie so zodpovedným  a kvalifikovaným manažmentom, dôvera pacientov či partnerov v medicínskej oblasti, maximálna zodpovednosť k poslaniu „zachraňovať“, k zverenému majetku štátu a k úspešnému obhájeniu a rozširovaniu počtu staníc ZZS na území SR postavila Záchrannú službu Košice pod jeho vedením na pozíciu jedného z najlepších a najväčších poskytovateľov neodkladnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku.

 

Prevádzka staníc ZZS Záchrannou službou Košice v licenčnom období 2009/10 až 2013/14:

ZZS RLP Veľké Kapušany

ZZS RLP Michalovce

ZZS RLP Kráľovský Chlmec

ZZS RLP Sobrance

ZZS RLP Košice Sever 1

ZZS RLP Košice Juh 1

ZZS RLP Košice Západ

ZZS RLP Margecany

ZZS RZP Spišské Vlachy

ZZS RZP Košice Juh 2

ZZS RZP Dobšiná

ZZS RLP Plešivec

ZZS RLP Rožňava

ZZS RLP Slovenské Nové Mesto

ZZS RLP Vranov nad Topľou 1

ZZS RZP Gelnica              

ZZS RZP Smolník             

ZZS RZP Čaňa   

ZZS RZP Mlynky

ZZS RZP Prešov 4

ZZS RZP Vranov nad Topľou

ZZS RZP Bidovce             

ZZS RZP Košice Sever 2

ZZS RZP Hriadky

ZZS RZP Michalovce       

ZZS RZP Oborín

ZZS RZP Moldava nad Bodvou

ZZS RLP Prešov 1

ZZS RLP Hanušovce nad Topľou

ZZS RLP Košice Staré Mesto 1

ZZS RLP Trebišov

ZZS RZP Trebišov

ZZS RZP Jablonov nad Turňou / posun bodu Lipovník

ZZS RZP Nálepkovo

ZZS RZP Budimír

ZZS RZP Fričovce / posun bodu Široké

ZZS RZP Humenné 2 /zámena Štítnik

ZZS RZP Košice Staré Mesto 2

ZZS RZP Medzev

 

VÝVOJ A STRATÉGIA ZÁCHRANNEJ SLUŽBY KOŠICE

Záchrannej službe Košice ako poskytovateľovi rýchlej, profesionálnej a účinnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami záchrannej zdravotnej služby, ide o stratégiu, víziu a trend nepretržitého zvyšovania jej kvality. Misiou organizácie je zachraňovať životy ľudí a navracať im poškodené zdravie a v konečnom dôsledku uspokojovať požiadavky a potreby našich pacientov.

Záchranná služba Košice aktuálne prevádzkuje v nepretržitej prevádzke 45 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v Košickom a v Prešovskom kraji:

 1. ambulanciami rýchlej lekárskej pomoci (RLP)
 2. ambulanciami rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP)
 3. ambulanciami mobilnej intenzívnej jednotky (MIJ)

Záchranná služba Košice poskytuje nepretržite neodkladnú a urgentnú prednemocničnú zdravotnú starostlivosť na území mesta Košice, Košice-okolie a dnes už aj Košického kraja.

 

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE DNES

V rokoch 2013 až 2014 prebeholo ďalšie, nové licenčné obdobie na povolenie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Podrobné požiadavky a kritériá pre podávanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ZZS boli vypracované v súlade s ustanoveniami § 14 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Záchranná služba Košice bola opäť úspešná, rozšírila svoje pôsobiská staníc ZZS celkove do 47 ambulancií pozemnej záchrannej zdravotnej služby v Košickom, v Prešovskom kraji a Žilinskom kraji, čím opätovne potvrdila svoje tretie miesto ako poskytovateľ neodkladnej zdravotnej starostlivosti v SR. 

Interne posobí v piatich regiónoch Košice a ololie, Michalovce a okolie, Poprad a okolie, Spiš a okolie a Prešov a okolie. Prevádzkuje 32 staníc ZZS rýclej zdravotníckej pomoci (RZP) a 15 staníc ZZS rýchlej lekárskej pomoci (RLP).

Zamestnáva 567 (z toho zdravotníckych pracovníkov 511). Počet disponujúcich ambulancií ZZS 63 a 16 dispečerských vozidiel. Za rok 2016 najazdila 3 677 881 km a zrealizovala 121 211 zásahov. 

 

Zhruba po štyroch rokoch opustil v auguste 2016 stoličku riaditeľa záchranky Mgr. Ján Šteso. Vyčítali mu neefektívne hospodárenie. Po ňom nastúpil Igor Rutšek, ktorý sa funkcie vzdal v novenmri 2016 a od vtedy mala záchranka opäť nového šéfa.

 

Riaditeľom sa stal Mgr. Juraj Sýkora, MPH, ktorého vymenoval minister zdravotníctva SR 14. novembra 2016 z vlastných radov Košickej záchranky. Na záchranke pôsobil od roku 1995 a prešiel na záchranke rôznymi pracovnými pozíciami - od záchranára ale pôsobil aj v leteckej záchrannej službe, na operačnom stredisku a od roku 2009 vo vrcholovom manažmente ako hlavný záchranár. Stál pri zrode a rozvoji z malej (7 staníc ZZS) na veľkú (47 staníc ZZS) Košickú záchranku s jej pôsobnosťou v troch slovenských krajoch - Košickom, Žilinskom a Prešovskom. Snažil sa zlepšiť pošramotený imidž záchranky z predchádzajúceho obdobia, chcel prispieť k rozvoju a skvalitneniu poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti a odovzdať všetky svojej vedomosti a skúsenosti z praxe na Záchrannej službe pri záchrane životov pacientov. Bol prvým riaditeľom - zdravotníckym záchranárom

 

Od 1.7.2017 má Záchranná služba Košice radu riaditeľov, ktorá pozostáva z troch riaditeľov - Generálny riaditeľ Ing. Milan Kurčík, Medicínsky riaditeľ MUDr. Ľubica Bajerovská, MPH a Ekonomický riaditeľ Ing. Martin Jaš. Rada riaditeľov je kolektívnym riadiacim orgánom. Výmena starého riaditeľa sa udiala z dôvodu zmeny zriaďovacej listiny záchrannej služby, ktorá ňou ustanovuje novú právnu normu, kolektívny štatutárny orgán - Radu riaditeľov. MZ SR chcelo uvedeným krokom a zmenou systému "posilniť zodpovednosť a priniesť vyššiu mieru kontroly".

 

Prevádzka staníc ZZS Záchrannou službou Košice v licenčnom období 2013/14 až 2019/20:

ZZS RZP Bidovce

ZZS RZP Budimír

ZZS RZP Čaňa

ZZS RZP Gelnica

ZZS RZP Hanuš. ZZS nad Topľou

ZZS RZP Hranovnica

ZZS RZP Hriadky

ZZS RZP Košice Juh 1

ZZS RZP Košice Juh 2

ZZS RLP Košice Sever 1

ZZS RZP Košice Sever 2

ZZS RLP Košice Mesto 1/MIJ

ZZS RZP Košice Staré Mesto 2

ZZS RZP Košice Šaca

ZZS RZP Košice Krásna

ZZS RLP Košice Západ

ZZS RLP Kráľovský Chlmec

ZZS RZP Margecany

ZZS RZP Medzev

ZZS RZP Michalovce

ZZS RLP Martin 1/MIJ

ZZS RZP Martin 2

ZZS RLP Michalovce

ZZS RLP Moldava nad Bodvou

ZZS RZP Nálepkovo

ZZS RZP Nový Smokovec

ZZS RLP Poprad 1

ZZS RLP Poprad 2

ZZS RZP Poprad 3

ZZS RLP Prešov 1

ZZS RLP Prešov 2/MIJ

ZZS RZP Prešov 3

ZZS RZP Prešov 4

ZZS RZP Prešov 5

ZZS RZP Slovenské N. Mesto

ZZS RZP Smolník

ZZS RZP Spisšké Vlachy

ZZS RZP Svit

ZZS RLP Sobrance

ZZS RZP Široké

ZZS RZP Štrba

ZZS RLP Trebišov 1

ZZS RZP Trebišov 2

ZZS RZP Veľké Raškovce

ZZS RLP Veľké Kapušany

ZZS RLP Vranov nad Topľou 1

ZZS RZP Vranov nad Topľou 2

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*