23. October 2021,
meniny má Alojzia.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Projekt STEMI

Interné vzdelávanie

Externé vzdelávanie

Cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Taktické cvičenie NHPO "Cvičenie Plešivec" (13.9.2011, 10.00 hod)

(Autor článku: Mgr. M. Vereš, Mgr. Juraj Sýkora)

 

 

Dňa 13.septembra 2011 sa konalo v priestoroch železničnej stanice  v  obci Plešivec dvojstupňové súčinnostné cvičenie „Plešivec 2011“  s medzinárodnou účasťou na tému: 

Činnosť orgánov krízového riadenia pri organizovaní, riadení a vykonávaní záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti a úniku nebezpečnej látky v dôsledku teroristického útoku.

 
Cieľom tohto dvojstupňového cvičenia bolo preveriť a prakticky precvičiť súčinnosť špeciálnych jednotiek PZ SR a záchranárskych organizácií pri zásahu proti teroristom a vykonávaní záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti s dôrazom na záchranu osôb, vykonávanie liečebných a odsunových opatrení, ako aj plnenie ďalších úloh zameraných na ochranu života, zdravia, majetku a životného prostredia, poskytovanie predlekárskej a  lekárskej prvej pomoci v mieste vzniku mimoriadnej udalosti a odsun postihnutých osôb na vyššiu etapu lekárskej pomoci.
Priebeh cvičenia bol situovaný do prostredia, kde bola potvrdená hrozba vzniku mimoriadnej situácie odpálením nástražných výbušných systémov umiestnených na cisternových vagónoch nákladného vlaku s následným únikom nebezpečných chemických látok. Zasahujúci záchranári po obdŕžaní výzvy prichádzajú na tvar miesta, kde veliteľ zdravotníckeho zásahu  ( VZZ –biela vesta ) - MUDr. Marián Kušnír dostáva informácie od veliteľa zásahu ( VHaZZ) o type hromadného nešťastia, možných rizikách a  bezpečnom mieste pre vytvorenie hniezda ranených ako aj triediaceho stanoviska ranených po následnej dekontaminácii postihnutých. VZZ vydáva pokyn postaviť stan, ktorý slúži k ošetrovaniu postihnutých v hniezde ranených. Určuje  a poveruje organizovaním veliteľov na jednotlivých úsekoch:
- veliteľ hniezda ranených - MUDr. Susztay Barnabáš – červená vesta
- triedič ranených – Mlynárik Ján – žltá vesta
- veliteľ odsunu – Kulčár Pavol – modrá vesta
Po vykonaní úvodných pokynov a zhodnotení situácie komunikuje VZZ s operačným strediskom ZZS SR a informuje operátorov vo formáte METHANE:
 

M   My call sign / name /  - kto som, čo som (moje t. č.)

E    Exact location (grid reference) - presná lokalizácia

T    Type of incident - druh nehody

H    Hazard, present and potential - nebezpečenstvo, prítomné, potenciálne

A    Access, roads, landing, egress - prístup, cesty, pristátie, odjazd

N    Number and severity of casualties - počet, závažnosť postihnutých

E    Emergency services presnet and requried - prítomné a potrebné záchranné zložky

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri ošetrovaní postihnutých pomáhali košickým záchranárom aj členovia SČK a OZ MRAK. Celkovo bolo ranených a zasiahnutých 40 osôb, niektorí sa skúšali zachrániť v panike útekom z vlaku , pričom ich zasiahla priamo vybuchnutá nálož a boli priamo ohrození únikom nebezpečných chemických látok.
 

 

Posádky RLP  si svojou účasťou na tomto cvičení preverili, precvičili svoju pripravenosť  zvládnuť takúto mimoriadnu nehodu s hromadným postihnutím osôb a hlavne vzorne reprezentovali Záchrannú službu Košice – Košickú Záchranku.

 

 
Taktické cvičenie NHPO "Rožňava domov socialnych služieb" (26.11.2010, 9.18)
 (Autor článku: Mgr. M. Vereš)
Dňa 26.11.2010 v Rožňave v domove sociálnych služieb sa konalo cvičenie záchranných zložiek a to HaZZ Rožňava a ZS Košice. Cieľom tejto simulovanej situácie bolo preveriť pripravenosť spomínaných zložiek, ako si poradia s horiacou budovou, evakuáciou obyvateľov tohto zariadenia a záchranou zasiahnutých a ranených.
Priebeh cvičenia
Záchranná služba dostáva telefonickú výzvu z KOS v čase 09:18 hod. o vzniknutej situácii. V čase 09:22 hod. prichádzajú na tvar miesta, kde sú už prítomné jednotky HaZZ a odstavujú svoje sanitné vozidlo na bezpečnom mieste. Veliteľ posádky ZZS komunikuje s veliteľom HaZZ a zisťuje prvotne najbližšiu bezpečnú zónu a informuje sa o počte ranených a zasiahnutých.
V čase 09:29 vynášajú hasiči prvého raneného pacienta:
P1: 65 ročný muž, pri vedomí, TK: 160/75, P: 94/min., SpO2: 93%, liečený na DM, pri úniku z horiacej budovy spadol na schodoch a poranil si nohu – otvorená zlomenina pravého predkolenia, nadýchal sa dymu.
V čase  09:37 prinášajú hasiči druhého pacienta na nosidlách v bezvedomí:
P2: 62 ročná pacientka v bezvedomí, dýcha plytko a zrýchlene, TK: 100/60, P: 130/min. našli ju ležať v zadymenej miestnosti. Intoxikácia CO a splodinami horenia. Pacientka po medikácii napojená na umelú pľúcnu ventiláciu. Lekár ZS sa informuje u veliteľa HaZZ o koncentrácii CO v zasiahnutej oblasti.
Následne prinášajú hasiči na nosidlách tretieho a zároveň posledného pacienta.
P3: 70 ročný muž pri vedomí excitovaný, TK: 170/90, P: 108/min. SpO2: 95%, má silne bolesti končatín, popáleniny oboch horných aj dolných končatín ,prítomné pľuzgiere.
Lekár ZZS vydáva pokyny svojej posádke k stabilizácii posledného pacienta a komunikuje s KOS o vhodnom transporte a smerovaní pacientov do príslušných zdravotníckych zariadení.
 
Počas celého cvičenia si jednotlivé zložky plnili svoje úlohy svedomito , vrátane figurantov. Celkovo boli zranené tri osoby. Prvý evakuovaný muž utrpel vážnu otvorenú zlomeninu pravého predkolenia a nadýchal sa dymu, druhá evakuovaná žena bola v bezvedomí po intoxikácií kysličníka uhoľnatého a splodinami horenia.
Posledný evakuovaný muž utrpel popáleniny 2. a 3. stupňa na oboch horných a dolných
končatinách.                                                                                                                                                
Zranených - figurantov ošetrovala posádka Košickej Záchranky v zložení:
MUDr. Kušnír Marián – Szabóová Zlata – Gál Csaba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taktické cvičenie NHPO "PIVOVAR ŠARIŠ" (15.10.2010, 9.30)
(Autor článku: Mgr.M.Vereš, Mgr.J.Sýkora) 
Dňa 15.10.2010 v  Pivovare Šariš sa konal nácvik mimoriadnej udalosti NHPO spojenej s únikom čpavku. Cieľom samotného cvičenia zo strany organizátora ( Pivovar Šariš ) bolo preveriť správnu reakciu zamestnancov na prípadnú možnosť vzniku mimoriadnej udalosti s minimalizovaním rizika ohrozenia zdravia zamestnancov a prípadných vzniknutých škôd. Hlavným cieľom zo strany zasahujúcich zložiek (KOS Prešov, ZS Košice, HaZZ, polícia ) bolo preveriť ichipravenosť, súčinnosť a hlavne komunikáciu počas zásahu na vzniknutej mimoriadnej udalosti.
Záchranná služba Košice – Košická Záchranka sa tohto cvičenia zúčastnila aktívne dvomi posádkami ZZS ( RLP + RZP ), v tomto zložení:
RLP: MUDr. Litavski Rastislav – Mgr. Bojčík Jozef – Sontag Jozef
RZP: Bc. Turis Stanislav – Illesová Lívia
 
Pasívne sa cvičenia v úlohe pozorovateľov zúčastnili:
HL- MUDr. Paľovčík Anton, HL
HZZ - Mgr. Sýkora Juraj, HZZ
MZV - Mgr. Vereš Milan, MZV
Informácie - priebeh cvičenia - postrehy
Čpavok ( amoniak, NH3) – bezfarebný dráždivý plyn s charakteristickým zápachom, veľmi dobre rozpustný vo vode, okrem iných využití sa používa ako chladiaci prostriedok v chladiarenských zariadeniach. Väčšina intoxikácií je spôsobených inhaláciou, ale môže to byť aj priamy kontakt alebo prehltnutie. Intoxikácia vzniká ak sa bezvodý čpavok v podobe plynu alebo tekutiny dostane do styku s vodou v tkanivách a vznikne alkalický hydroxid amónny. Alkalická žieravina spôsobuje poleptania ( chemické popáleniny ). Reakcia je navyše exotermická, takže môže spôsobiť aj závažné termické popáleniny.  
Začiatok cvičenia o 9:30 hod. – zamestnanec strojovne chladenia oznámi na ohlasovni požiarov (vrátnica č.1) vznik mimoriadnej situácie spojenej s únikom čpavku a vznikom požiaru v priestoroch strojovne chladenia. Následne zamestnanci postupujú podľa interných smerníc organizácie ( Pivovar Šariš ) vrátanie hlásenia na linku tiesňového volania 112 k aktivácií zložiek IZS.     Znenie ohlásenia mimoriadnej udalosti:
„Toto je cvičenie. Tu XY, v areáli firmy Pivovary TOPVAR, závod Pivovar Šariš došlo v strojovni chladenia k úniku čpavku a následnému požiaru. V priestoroch strojovne by sa mali nachádzať traja ľudia.“
                 
V čase 09:41 príchod troch vozidiel HaZZ na miesto udalosti, jedno špeciálne upravené a vybavené na likvidáciu ekologických havárií. Nasleduje príprava prístrojovej techniky, dýchacích prístrojov, pomôcok k transportu a dekontaminácií postihnutých a miesta udalosti posádkami HaZZ.
V čase 09:45 vyrážajú dvaja hasiči- prieskumníci preskúmať a vyznačiť nebezpečný priestor. O 09:47 vychádzajú z postihnutej oblasti prví traja chodiaci pacienti.
Príchod prvej posádky ZZS – RLP je v čase 09:48, ktorá odstavuje svoje sanitné vozidlo v bezpečnej zóne a o 09:49 preberá od HaZZ prvých troch chodiacich pacientov ( P1, P2, P3 ) a začína sa zhodnotenie zdravotného stavu postihnutých – triedenie.
P1 : označenie na triediacej karte – III zelený
Vedomie:  GCS 15 – excitovaný
Dýchanie: frekvencia 15 / min., SpO2 96 c/o , auskultačne: dráždivý kašeľ, sekrécia z DC
Obeh: TK: 115 /65 , srdcová frekvencia 96 / min.
Očné spojovky: začervenané
P2 : označenie na triediacej karte – III zelený
Vedomie: GCS 14
Dýchanie: frekvencia 15 / min., SpO2 95 c/o , auskultačne: kašeľ, sekrécia z DC
Obeh: TK: 135 /75 , srdcová frekvencia 98 / min.
Očné spojovky: začervenané
P3 : označenie na triediacej karte – III zelený
Vedomie: GCS 13
Dýchanie: frekvencia 15 / min., SpO2 93 c/o ,
auskultačne: mierne predĺžené expírium, mierny expiračný stridor, kašeľ, sekrécia z DC
Obeh: TK: 125 /75 , srdcová frekvencia 110 / min.
Očné spojovky: začervenané
Príchod druhej posádky ZZS –RZP je v čase 09:51, ktorá pomáha vytvoriť hniezdo ranených a začína ošetrovanie postihnutých na pokyn veliteľa zdravotníckeho zásahu – MUDr. Litavského.
Štvrtého pacienta ( P4 ) prinášajú hasiči o 09:55
P4 : označenie na triediacej karte – IIb žltý
Vedomie: GCS 12
Dýchanie: namáhavé , cyanóza pier, frekvencia 19 / min., SpO2 90 c/o ,
auskultačne: predĺžené expírium, expiračný stridor, kašeľ, výrazná sekrécia z DC
Obeh: TK: 110 /75 , srdcová frekvencia 135 / min.
Očné spojovky: začervenané
V čase 10:02 prinášajú hasiči na nosidlách piateho ( P5 ) a šiesteho pacienta ( P6 ) s kvantitatívnou poruchou vedomia.
P5 : označenie na triediacej karte – I červený
Vedomie:  GCS 9
Dýchanie: namáhavé , cyanóza pier, frekvencia 18 / min., SpO2 88 c/o ,
auskultačne: predĺžené expírium, expiračný stridor, vlhké fenomény, kašeľ, výrazná sekrécia z DC
Obeh: TK: 115 /75 , srdcová frekvencia 120 / min.
Očné spojovky: výrazne začervenané
Inhalačná trauma – splodiny horenia a amoniak, popáleniny – poleptanie rúk II-III stupňa.
P6 : označenie na triediacej karte – I červený
Vedomie: GCS 7
Dýchanie: namáhavé , cyanóza, frekvencia 20 / min., SpO2 85 c/o ,
auskultačne: výrazne predĺžené expírium, expiračný stridor, masívne vlhké fenomény kašeľ, výrazná sekrécia z DC
Obeh: TK: 125 /95 , srdcová frekvencia 132 / min.
Očné spojovky: výrazne začervenané
Popáleniny: tvár - II. stupeň , dolné končatiny II. – III. stupeň.
Poleptanie: tvár, ruky - III. stupeň.
 
Veliteľ zdravotníckeho zásahu organizuje činnosť posádok ZZS pri ošetrovaní postihnutých, komunikuje s KOS Prešov – žiada o pomoc VZZS a ďalšie posádky ZZS k transportu pacientov do príslušných nemocníc podľa závažností postihnutia, poranení a priority odsunu.
V čase 10:19 hod. veliteľ HaZZ  hlási veliteľovi ZS, že v priestoroch mimoriadnej udalosti sa nenachádza už žiadny zasiahnutý – pacient a práve prebieha meranie hodnôt zamoreného priestoru. O 10:22 hod. sa potvrdzujú prijateľné, bezpečné hodnoty škodlivých látok v postihnutej oblasti a teda nehrozí riziko ďalších zasiahnutých.
Veliteľ zdravotníckeho zásahu so svojou posádkou potvrdzuje skutočnosť KOS Prešov a zostáva na mieste vyznačenom pre hniezdo ranených a koordinuje činnosť odsunu posledných zasiahnutých pacientov.
Koniec cvičenia o 10:25 hod.
Záver:
Celkový čas cvičenia od vzniku mimoriadnej udalosti s únikom amoniaku po odsun- transport posledných zasiahnutých pacientov trval 55 minút. Taktické cvičenie bolo pripravené a zorganizované, ktorého úlohou bolo overiť, preveriť a zistiť nedostatky, poprípade pochybenia jednotlivých článkov – zložiek pri takejto mimoriadnej udalosti. Cvičenie bolo hodnotené ako úspešne zvládnuté, negatívom bola však zlá komunikáciu medzi jednotlivými zložkami IZS, hlavne medzi veliteľom HaZZ a veliteľom ZS, potrebná je zmena hlavne v tejto oblasti aby sa jednak skrátil čas celej akcie a minimalizovali straty, poškodenia a hlavne bola zachovaná bezpečnosť zasahujúcich zložiek.
 
                                                                              
 
Taktické cvičenie NHPO - pád malého dopravného lietadla (18.10.2010, 9.55)
(Autor článku: Mgr.M.Vereš, Foto: Mgr.J.Sýkora)
Dňa 18.10 2010 sa konalo v areáli AERO klubu letiska Košice taktické cvičenie pre NHPO – pád lietadla. Cieľom taktického cvičenia bolo preveriť súčinnosť jednotlivých zasahujúcich zložiek
(ZHS letisko, HaZZ, ZS Košice) a ich vzájomnú komunikáciu v stresovej situácii.
Záchranná služba Košice – Košická Záchranka sa tohto cvičenia zúčastnila aktívne dvomi posádkami ZZS ( RLP + RZP ), v tomto zložení:
RLP: MUDr. Krupa Igor – Bc. Ondočko Jozef – Pallér Július
RZP: Bc. Šafranko Martin – Bc. Bakši Imrich
 
Priebeh cvičenia
Začiatok cvičenia o 09:55 hod. – Letisková riadiaca veža (TWR) hlási ohlasovni ZHS – hasiči letiska „ LETECKÚ NEHODU“ pri pristávaní lietadla B 737 s 10-timi cestujúcimi na palube.
V čase 10:00 príchod ZHS letisko – veliteľ zásahu dáva pokyn k rozostaveniu hasičskej techniky s dodržaním všetkých zásad pri hasení lietadiel, nastáva hasenie penou.
Traja hasiči začínajú s obhliadkou terénu postihnutej oblasti a výsledok hlásia veliteľovi hasičského zásahu. Ten následne žiada o pomoc HaZZ Košice a Záchrannú službu Košice a poveruje pracovníka stálej služby k otvoreniu prístupnej brány pre privolané zasahujúce zložky a ich doprovod na miesto mimoriadnej udalosti.
V čase 10:08 hod. prichádzajú vozidlá HaZZ a ZS Košice, ktoré odstavujú svoje vozidlá v bezpečnej zóne. Jednotka HaZZ KE sa pripája k činnosti jednotke ZHS a pomáha v likvidácií požiaru.
Veliteľ zdravotníckeho zásahu komunikuje z veliteľom hasičského zásahu a informuje sa o počte postihnutých. Pre svoje posádky dáva pokyn k vytvoreniu hniezda ranených z rozmiestnením farebných ihlanov:
-          červený ihlan pre núdzových kritických pacientov,
-          žltý ihlan pre urgentných pacientov,
-          zelený ihlan pre neurgentných pacientov.
Jednotky HaZZ začínajú na pokyn svojho veliteľa s transportom postihnutých do hniezda ranených , kde sú roztriedení podľa závažnosti ohrozenia života a rozsahu poranení. Ich stav je vyznačený na triediacej karte, ktorá zároveň slúži ako záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby. Ďalšie posádky ošetrujú postihnutých v hniezde ranených. Veliteľ zdravotníckeho zásahu koordinuje a riadi činnosť svojich posádok a  v čase 10:20 dostáva hlásenie od veliteľa hasičov , že do hniezda ranených prinášajú poslednú postihnutú osobu. Veliteľ zdravotníckeho zásahu oznamuje skutočnosť operačnému stredisku a žiada o žiada o pomoc VZZS a ďalšie posádky ZZS k transportu postihnutých podľa priority odsunu do príslušných nemocníc.
Koniec cvičenia 10:27 hod.
Záver: Taktického cvičenie trvalo 32 minút. Počet pacientov pri tomto taktickom cvičení sa zastavil na čísle 10, ktorí boli roztriedení takto:
Červené označenie – traja pacienti,
Červeno-žlté označenie – jeden pacient,
Žlté označenie – dvaja pacienti,
Zelené označenie – jeden pacient, traja pasažieri vrátane jedného dieťaťa nehodu lietadla neprežili.
Opäť zlyhala komunikácia medzi jednotlivými zložkami IZS.
                            
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*