23. October 2021,
meniny má Alojzia.Podujatie a MH KZHistória - Štatút

Základné informácie - Organizátori podujatia

Program podujatia

Miesto konania podujatia

Udeľovanie kreditov

Registrácia

Zoznam registrovaných účastníkov na podujatí

Galéria

Verejná zbierka na Automatické externé defibrilátoryMH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

História - Štatút

 

Štatút súťaže posádok rýchlej zdravotnej pomoci (RZP)

 

MODRÁ HVIEZDA  KOŠICKEJ ZÁCHRANKY (ďalej len „Štatút“)

 

Tento štatút upravuje podmienky a pravidlá praktického nácviku zásahu v simulovaných podmienkach formou súťaže posádok RZP – MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY (ďalej len „Súťaž“) a je hlavným záväzným dokumentom, ktorým sa Súťaž riadi. Upravuje základné podmienky pre organizovanie, materiálno-technické zabezpečenie, finančné zabezpečenie a vykonanie pravidelnej súťaže posádok RZP  MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY. Súťaž MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY sa koná spravidla každý rok a svoj prvý ročník mala v roku 2010.

 

I. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

 

Organizátorom Súťaže je Záchranná služba Košice, štátna príspevková organizácia so sídlom Rastislavova 43, 041 91 Košice, Slovenská republika, IČO: 00606731, DIČ: 2021141980 (ďalej len „Záchranná služba Košice“ alebo „Organizátor“).

 

II. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Predmet Súťaže: MODRÁ HVIEZDA KOŠICKEJ ZÁCHRANKY je súťaž záchranárov v poskytovaní prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
 2. Účastníci Súťaže: Súťaž je organizovaná pre dvojčlenné posádky rýchlej zdravotnej pomoci s pracovným zaradením zdravotnícky záchranár, sestra v ZZS alebo vodič v ZZS.
 3. Ciele Súťaže: Cieľom Súťaže je súťažnou formou preveriť odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti záchranárov v simulovaných zásahoch, odborným rozborom postupu posádok počas simulovaných zásahov predísť opakovaniu prípadných chýb pri reálnych zásahoch a prispieť tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti.
 4. Súťaž je zaradená do plánu vzdelávacích aktivít Organizátora a je súčasťou sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v ZZS (v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z.) formou praktického nácviku zásahu v simulovaných podmienkach.

III. TERMÍN A MIESTO KONANIA SÚŤAŽE

 1. Súťaž sa koná spravidla raz ročne. Presný termín konania Súťaže každoročne určí Organizátor minimálne 3 mesiace vopred.
 2. Miestom konania Súťaže je spravidla širšie okolie mesta Košice. Jednotlivé súťažné úlohy môžu prebiehať aj mimo miesta konania Súťaže. Organizátor môže výnimočne určiť miesto konania Súťaže aj mimo mesta Košice.

IV. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

 1. Do Súťaže sa môžu prihlásiť dvojčlenné posádky osôb pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe, ktoré majú pracovné zaradenie zdravotnícky záchranár, sestra v ZZS alebo vodič v ZZS, prípadne so súhlasom Organizátora aj iné ako napr. dvojčlenné posádky osôb pracujúcich v rámci Integrovaného záchranného systému SR. Za Organizátora súťaže  sa spravidla zúčastnia tie posádky ZZS, ktoré vyhrali regionálne kolá preskúšania záchranárov.
 2. Súťažiaci sa na Súťaž prihlasujú formou mailu na adresu mhkz@kezachranka.sk. Najneskorší termín pre prihlásenie súťažných posádok určí každoročne Organizátor.
 3. V prihláške na Súťaž sa uvádza meno, priezvisko, dátum narodenia, pracovné zaradenie, zamestnávateľ účastníkov Súťaže a názov stavovskej organizácie v zdravotníctve (v zmysle zákona č. 578/2004), v ktorej je súťažiaci registrovaný, spolu s jeho registračným číslom.
 4. Súťaže sa môže spravidla zúčastniť maximálne 15 dvojčlenných posádok. Organizátor môže výnimočne povoliť aj iný počet súťažných posádok.
 5. V prípade väčšieho záujmu budú zaradené do Súťaže vždy tie posádky, ktoré potvrdia svoju účasť v skoršom termíne.
 6. Súťažné posádky sa Súťaže zúčastňujú vo svojom voľnom čase, bez nároku na odplatu a na vlastné riziko. Aj napriek snahe Organizátora urobiť Súťaž čo najbezpečnejšou, účasť na Súťaži môže z povahy povolania predstavovať zvýšené riziko pre zdravie zúčastnených posádok. Organizátor Súťaže nezodpovedá za akékoľvek škody na zdraví alebo majetku, ktoré súťažiace posádky utrpia alebo spôsobia počas Súťaže.
 7. Súťaže sa môže zúčastniť iba taká posádka, ktorá pred začiatkom Súťaže písomne potvrdí, že sa oboznámila s týmto Štatútom a bezpečnostnými pokynmi Organizátora, že súhlasí s podmienkami Súťaže, že si je vedomá zvýšeného rizika škody na zdraví počas konania Súťaže a že sa Súťaže zúčastňuje na vlastné riziko.

V. MATERIÁLNO - TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 1. Všetky prostriedky potrebné k Súťaži zabezpečuje Organizátor.
 2. Súťažiace posádky budú mať na jednotlivých stanovištiach súťažných úloh k dispozícii všetky lieky, zdravotnícky materiál, prístrojové vybavenie, transportné a imobilizačné prostriedky potrebné na zvládnutie súťažnej úlohy.
 3. Účastníci Súťaže budú mať zabezpečené stravovanie, pitný režim a podľa záujmu aj ubytovanie.
 4. Súťažné posádky sa Súťaže zúčastňujú v zásahových odevoch ich zamestnávateľa vrámci Integrovaného záchranného systému. Je povinnosťou súťažiacich získať súhlas ich zamestnávateľa s použitím zásahových odevov počas Súťaže.

VI. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE SÚŤAŽE

 1. Náklady spojené s organizáciou a realizáciou Súťaže znáša Organizátor.
 2. Finančnými zdrojmi sú vlastné prostriedky Organizátora, prostriedky získané sponzoringom, prípadne iné zdroje.
 3. Účastníci Súťaže platia štartovné podľa cenníka aktuálneho ročníka súťaže.

VII. PRIDEĽOVANIE KREDITOV SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

 1. Súťaž organizuje Organizátor ako praktickú vzdelávaciu aktivitu, za ktorú kredity prideľuje príslušná stavovská organizácia v zdravotníctve (alebo v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. môže kredity prideliť aj Organizátor).
 2. Počet kreditov, ktoré získajú účastníci Súťaže za aktívnu a za pasívnu účasť, určuje každoročne príslušná stavovská organizácia v zdravotníctve, prípadne ich určí sám Organizátor.
 3. Každý zdravotnícky pracovník, ktorý sa zúčastní Súťaže (súťažiaci, rozhodca, figurant, pasívny účastník „pozorovateľ“) získa stanovený počet kreditov.
 4. Organizátor po skončení Súťaže vydá účastníkom Súťaže potvrdenie o účasti s uvedením počtu získaných kreditov.

VIII. ODBORNÝ GARANT SÚŤAŽE

 1. Organizátor menuje Odborného garanta Súťaže. Odborný garant garantuje priebeh a odbornosť Súťaže, posudzuje a schvaľuje vypracovanie jednotlivých úloh a metodiku hodnotenia súťažných posádok. Odborný garant zodpovedá za to, že vzorové postupy v rámci jednotlivých súťažných úloh sú v súlade s najnovšími poznatkami a postupmi v oblasti urgentnej medicíny a neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.
 2. Odborným garantom Súťaže je lekár so špecializáciou v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína alebo v odbore Urgentná medicína. V odôvodnených prípadoch môže byť Odborným garantom Súťaže aj zdravotnícky záchranár s najvyšším možným dosiahnutým vzdelaním v príslušnom odbore.
 3. Odborný garant menuje Hlavného rozhodcu Súťaže, spoločne s ktorým vyberá rozhodcov pre jednotlivé súťažné úlohy a je konečným odvolacím orgánom pre riešenie akýchkoľvek sporov ohľadom hodnotenia súťažiacich posádok.

IX. HLAVNÝ ROZHODCA SÚŤAŽE A ROZHODCOVIA

 1. Odborný garant menuje Hlavného rozhodcu Súťaže. Hlavný rozhodca koordinuje činnosť rozhodcov a figurantov a zodpovedá za objektívne a spravodlivé hodnotenie súťažiacich posádok.
 2. Hlavným rozhodcom Súťaže je lekár so špecializáciou v odbore Anestéziológia a intenzívna medicína alebo vodbore Urgentná medicína, alebo zdravotnícky záchranár s najvyšším možným dosiahnutým vzdelaním v príslušnom odbore. Hlavným rozhodcom Súťaže môže byť len osoba so skúsenosťami vo funkcii rozhodcu na obdobných podujatiach a praxou v organizovaní obdobných podujatí.
 3. Hlavný rozhodca Súťaže predkladá Odbornému garantovi na schválenie návrh obsadenia postov rozhodcov pre jednotlivé súťažné úlohy, spolu s rozhodcami vypracováva jednotlivé úlohy a metodiku hodnotenia súťažiacich posádok, vyberá, inštruuje a koordinuje figurantov, počas Súťaže kontroluje spravodlivosť a objektívnosť hodnotenia súťažiacich posádok zo strany rozhodcov a priamo na mieste rieši prípadné námietky súťažiacich posádok voči postupu rozhodcov, finalizuje a sumarizuje hodnotenia od jednotlivých rozhodcov.
 4. Rozhodcovia objektívne, spravodlivo a podľa Odborným garantom schválenej metodiky hodnotia postup súťažiacich posádok na jednotlivých súťažných úlohách, pričom sa spolupodieľajú na tvorbe jednotlivých súťažných úloh. Rozhodcovia počas priebehu Súťaže priamo koordinujú figurantov na danej súťažnej úlohe. Rozhodcom môže byť iba osoba, ktorá spĺňa požiadavky na výkon funkcie záchranára v ZZS (v zmysle Výnosu MZ SR č. 10548/2009-OL).

X. PRIEBEH SÚŤAŽE

 1. Súťažiace dvojčlenné posádky štartujú podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Poradie štartujúcich posádok sa určuje žrebovaním, alebo podľa poradia záväzného prihlásenia sa na Súťaž.
 2. Každá posádka dostane pri štarte itinerár, podľa ktorého postupuje na jednotlivé vyznačené stanovištia.
 3. Na každej súťažnej úlohe sú minimálne dvaja rozhodcovia, ktorí hodnotia postup súťažiacich posádok a prideľujú kladný počet bodov podľa vopred vypracovaných hodnotiacich tabuliek schválených hlavným rozhodcom Súťaže.
 4. Súťažiaca posádka postupuje na súťažnej úlohe ako pri reálnom zásahu záchrannej zdravotnej služby, prípadné obmedzenia pri výkonoch oznámi rozhodca.
 5. Ďalšie podrobnosti o priebehu Súťaže oznámi Organizátor osobitne pre každý ročník Súťaže v dokumente „Pokyny pre plnenie súťažných úloh“. Tento dokument dostanú všetky posádky v tlačenej podobe pred začiatkom Súťaže.

XI. HODNOTENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

 1. Súťažiace posádky dostávajú na každej súťažnej úlohe od rozhodcov kladné body.
 2. Poradie súťažiacich posádok sa určí súčtom bodov získaných na jednotlivých súťažných úlohách.
 3. Najlepšie umiestnenie získa posádka s najvyšším súčtom bodov získaných za všetky súťažné úlohy.

XII. CENY V SÚŤAŽI

 1. Súťažiaca posádka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, získa putovný pohár MODREJ HVIEZDY KOŠICKEJ ZÁCHRANKY na obdobie jedného roka (minimálne mesiac pred začiatkom nasledujúceho ročníka súťaže musí byť putovný pohár odovzdaný organizátorovi súťaže), diplom, vecné výhry a finančnú výhru, ktorej výšku stanoví každoročne Organizátor.
 2. Súťažiaca posádka, ktorá sa umiestni na druhom mieste, získa diplom, vecné výhry a finančnú výhru, ktorej výšku stanoví každoročne Organizátor.
 3. Súťažiaca posádka, ktorá sa umiestni na treťom mieste, získa diplom, vecné výhry a finančnú výhru, ktorej výšku určí každoročne Organizátor.
 4. Výhry zo Súťaže sú oslobodené od dane z príjmov fyzických osôb v zmysle zákona o dani z príjmov 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Za správne zdanenie vlastnej výhry však v každom prípade zodpovedá výherca.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento Štatút, rovnako ako jeho akékoľvek zmeny a doplnenia nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia riaditeľom Záchrannej služby Košice.
 2. V prípade rozporu ustanovení Štatútu s akýmkoľvek reklamným, propagačným alebo iným materiálom obdobnej povahy alebo iným oznámením Organizátora vo všetkých prípadoch týkajúcich sa súťaže majú vždy prednosť ustanovenia Štatútu.
 3. Platné znenie Štatútu bude vždy zverejnené na internetovej stránke Organizátora www.kezachranka.sk
 4. Organizátor si vyhradzuje právo Súťaž odvolať, prerušiť, odložiť alebo ukončiť bez vyhlásenia výhercu alebo odovzdania ceny.
 5. Účastníci nemajú nárok na náhradu nákladov, ktoré im vzniknú v súvislosti s ich účasťou v Súťaži.
 6. Organizátor nezodpovedá za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej používaním.
 7. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou.
 8. Poskytnutím osobných údajov v rozsahu týchto pravidiel Účastník dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.
 9. Účastník udeľuje svojou účasťou v Súťaži Organizátorovi v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne a obrazových snímok a záznamov vyhotovených v súvislosti so Súťažou Organizátorom na jeho propagačné a marketingové účely, a to najmä zverejnením podobizne a obrazových snímok na internetových stránkach, najmä na internetovej stránke www.kezachranka.sk, ako aj na propagačných materiáloch Organizátora. Účastník udeľuje Organizátorovi súhlas podľa predchádzajúcej vety bez vecného, územného a časového obmedzenia a môže ho kedykoľvek odvolať. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor poskytne podobizne a snímky Účastníka v súlade s dohodnutým účelom.
© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*