05. December 2021,
meniny má Oto.O násHistória záchranky

Základné informácie

Dotazník spokojnosti

Kultúrne/športové akcie

ISO Certifikát kvality

Politika kvality

Povinne zverejňované dokumenty

Pochvaly a uznania

Kurzy prvej pomoci

Interná sekcia

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ako poskytnúť prvú pomoc?

Vzdelávanie, súťaže a cvičenia

Podujatie a MH KZ 2018MH KZ 2018


ISO

ORGANIZOVALI SME:
Záchrana 2015

Z2013

POSKYTUJEME:
Kurzy prvej pomoci

Asistenčné služby

Politika kvality

 

 

VÍZIA ORGANIZÁCIE

Strategickou víziou organizácie je poskytovanie rýchlej, profesionálnej a účinnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti ambulanciami záchrannej zdravotnej služby a trend nepretržitého zvyšovania jej kvality.


MISIA ORGANIZÁCIE

Našou misiou je zachraňovať životy ľudí a navracať im poškodené zdravie a v konečnom dôsledku uspokojovať požiadavky a potreby našich pacientov. Slogan našej organizácie „NÁŠ ČAS - PRE VÁŠ ŽIVOT“ vyjadruje vzťah dvoch vzácnych hodnôt – života a času, ktoré plynú spolu hoci sú niekedy v protiklade, a to najmä vtedy, keď je život človeka krehký a keď je v ohrození a vtedy je zvyčajne aj čas neúprosný. Pojmy Náš a Váš – vyjadrujú pripravenosť nášho záchranára venovať všetky sily, schopnosti a prostriedky v prospech pacienta


POLITIKA KVALITY ORGANIZÁCIE

Manažment organizácie si uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb
a v zmysle normy STN EN ISO 9001:2000 stanovuje politiku kvality. Politika kvality predstavuje systematickú starostlivosť o kvalitu poskytovania zdravotných služieb, ako aj kvalitu ďalších služieb a činností. Zavedením systému zabezpečovania kvality podľa STN EN ISO 9001:2000 chceme zlepšiť celkové riadenie organizácie a  z  toho vyplývajúce zvýšenie výkonnosti a zlepšenie koordinácie, chceme poskytnúť našim klientom – pacientom primeranú istotu, že výsledky všetkých vykonávaných činností plne zodpovedajú legislatívnym normám a vykonávané služby dosahujú opakovateľne požadovanú kvalitu a chceme viac prehlbovať firemnú kultúru zamestnancov organizácie.


Pre naplnenie strategickej vízie sú stanovené tieto zásady politiky kvality:


Vytvoriť organizačnú štruktúru organizácie, ktorá musí zabezpečovať plnenie hlavného predmetu činnosti a to na základe rozumnej dostatočnosti, v ktorej jasne a zreteľne definovať funkčné väzby a vzťahy nadriadenosti a podriadenosti.

Zrozumiteľne sformulovať právomoci a zodpovednosti všetkých zamestnancov,  poučiť ich o kompetenciách, vyžadovať od nich kvalitné plnenie povinností, kontrolovať a hodnotiť ich, za ich výkony ich adekvátne oceňovať, ale aj brať
k zodpovednosti.

Zdokumentovať všetky vykonávané procesy v organizácii. Identifikovať procesy potrebné pre SMK, stanoviť poradie a vzájomnú väzbu procesov. Odstrániť všetky duplicitné, nepodstatné a zavádzajúce procesy. Stanoviť zodpovedných zamestnancov za chod procesov – vlastníkov procesov.

Zaviesť kompletnú dokumentáciu organizácie, zabezpečiť, aby každý postup bol nielen vypracovaný a zdokumentovaný, ale aj zavedený - štandardizovaný a udržiavaný.

Vytvoriť progresívny a stále otvorený systém merania, monitorovania a analýzy procesov, kontroly a vykonávania záznamov o vykonávaných činnostiach organizácie.

Zaistiť ľudské, materiálne a finančné zdroje na zabezpečenie kvality v organizácii.

Zabezpečiť zodpovednosť vrcholového manažmentu organizácie za stanovenie cieľov kvality, za ich napĺňanie a presadzovanie. Zabezpečiť zodpovednosť celého manažmentu organizácie za stanovenie, zavedenie a udržiavanie procesov SMK.

Zaviesť dobre fungujúci hlavný predmet činnosti organizácie t.j. poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti s trendom jej rozvoja v budúcnosti. K tomu vytvoriť personálne predpoklady, potrebné diagnostické a liečebné štandardy a zdroje pre rozvoj informatizácie, zdravotníckej materiálno-technickej základne a logistickej podpory.

Pestovať u zamestnancov organizácie hrdosť k firme, jej každodennú propagáciu v laickej a odbornej verejnosti poskytovaním len kvalitných služieb v konkurenčnom prostredí. Budovať kvalitné partnerské vzťahy so zdravotníckymi zariadeniami, konkurenčnými firmami, zdravotnými poisťovňami a obchodnými partnermi. Tímová spolupráca
je základom úspechu, a preto je nevyhnutné pestovať zdravé pracovné (komunikačné) vzťahy.


18. 12. 2007

PharmDr. Ľubomír KOČIŠ

© Košická Záchranka 2020
Podpora IT   Technické riešenie MiBeŠperky swarovski RS 2009 *
*